Pucio Zabawy gestem i dźwiękiem Marta Galewska-Kustra

Pucio 298x300 - Pucio Zabawy gestem i dźwiękiem	Marta Galewska-KustraPucio Zabawy gestem i dźwiękiem Marta Galewska-Kustra

Pucio wprowadza dzieci w świat mowy!

Na kartach tej małej książeczki znajdziecie swojego ulubionego bohatera wykonującego czynności, które cieszą każdego malucha, a wszystko to w połączeniu z dźwiękami ważnymi dla początków rozwoju mowy: samogłoskami, prostymi sylabami i onomatopejami.

Pucio zaprasza do wspólnej zabawy! Oglądajcie ilustracje i dotykajcie ich, odczytując zapisane na nich dźwięki. Powtarzajcie razem z dzieckiem gesty wykonywane przez Pucia (możecie pomóc maluchowi, kierując jego ręką). Wyraźnie intonujcie i zabarwiajcie emocjonalnie swoje wypowiedzi, bo to zwraca uwagę dziecka i zachęca je do naśladowania.

Więcej wyrażeń dźwiękonaśladowczych, które są ważnym elementem rozwoju mowy, znajdziecie w książce „Pucio uczy się mówić”.

Administracja publiczna Jerzy Hausner

Administracja publiczna - Administracja publiczna	Jerzy HausnerAdministracja publiczna Jerzy Hausner

Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie, uwzględniające najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Najważniejsze atuty książki to:

– znakomity zespół autorski,
– przedstawienie polskich rozwiązań konstytucyjnych,
– omówienie różnych modeli administracji publicznej,
– szerokie spektrum zagadnień kluczowych dla tej dziedziny,
– nowatorskie, zintegrowane ujęcie prawne, ekonomiczne, politologiczne i historyczne, również z perspektywy nauki o zarządzaniu.

Znakomity zespół autorski składa się z wykładowców renomowanych uczelni, biorących czynny udział w życiu gospodarczym kraju. Tworzą go:
Dagmir Długosz, Janusz Gąciarz, Jarosław Górniak, Mirosław Grochowski, Marian Grzybowski, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Jerzy Kornaś, Stanisław Mazur i Marek Zirk-Sadowski.

Publikacja adresowana jest głównie do studentów kierunków administracji, ekonomii, zarządzania, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych oraz historii. Zagadnienia stanowiące przedmiot opracowania zainteresują również wszystkich praktyków gospodarczych i urzędników administracji publicznej.

Położnictwo Podręcznik dla położnych i pielęgniarek

Poloznictwo Podrecznik dla poloznych i pielegniarek 210x300 - Położnictwo Podręcznik dla położnych i pielęgniarekPołożnictwo Podręcznik dla położnych i pielęgniarek

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian we współczesnym położnictwie. Zmiany dotyczą także zasad edukacji położnych i pielęgniarek w Polsce. Zwiększone wymagania i oczekiwania w stosunku do tej grupy zawodowej niejako „wymusiły” konieczność stworzenia całego zestawu zupełnie nowych podręczników. Przedmiotem podręcznika są zagadnienia związane z rozrodem człowieka. Zawarto w nim wiadomości z zakresu położnictwa oraz opieki przedkoncepcyjnej, które powinna wynieść ze szkoły położna i pielęgniarka.

Socjologia edukacji Mirosław J Szymański

Socjologia edukacji 212x300 - Socjologia edukacji	Mirosław J SzymańskiSocjologia edukacji Mirosław J Szymański

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jako ważnej subdyscypliny socjologii. Przygotowany podręcznik umożliwia zaznajomienie się z dominującą problematyką studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Autor charakteryzuje socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące się w społeczeństwie współczesnym napięcia między indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i antywartościami, dążeniami do równości społecznej i narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych czasów.

Podręcznik zawiera obszerną bibliografię, słownik ważniejszych terminów, problemy do przemyślenia i dyskusji. Może być wykorzystywany przez studentów, a także przez inne osoby zainteresowane socjologicznymi zagadnieniami współczesnej edukacji.

 

Seria autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce:

 

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości (opis książki)

 

2. Dydaktyka. Podrecznik akademicki (opis książki)

 

3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podrecznik akademicki (opis książki)

 

4. Socjologia edukacji. Podrecznik akademicki

 

Seria autorskich podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W pono- woczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom podręczników nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Podstawy rachunkowości Bartłomiej Nita

PODSTAWY RACHUNKOWOsCI - Podstawy rachunkowości Bartłomiej NitaPodstawy rachunkowości Bartłomiej Nita

„Podręcznik ma charakter wprowadzający do studiowania rachunkowości i zawiera treści dotyczące przede wszystkim fundamentalnych założeń rachunkowości, których rozumienie jest niezbędne do dalszego pogłębiania rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Książka składa się z jedenastu rozdziałów, które odnoszą się głównie do podstawowych problemów rachunkowości, a zwłaszcza do identyfikacji operacji gospodarczych i zasadniczych koncepcji wyceny oraz kluczowych aspektów sprawozdawczości finansowej. W opracowaniu przedstawiono w szczególności najważniejsze zagadnienia związane z ewidencją księgową rozrachunków, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, a także zasady rozliczania i ewidencji kosztów działalności”.

Anatomia człowieka Janina Sokołowska-Pituchowa

Anatomia czlowieka 214x300 - Anatomia człowieka Janina Sokołowska-PituchowaAnatomia człowieka Janina Sokołowska-Pituchowa

Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny.

Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny.

Dźwięki mowy rytm i ruch + 2CD komplet Małgorzata Barańska

Dzwieki mowy rytm i ruch 225x300 - Dźwięki mowy rytm i ruch + 2CD komplet Małgorzata BarańskaDźwięki mowy rytm i ruch + 2CD komplet Małgorzata Barańska

„Dźwięki mowy rytm i ruch” Małgorzaty Barańskiej to zbiór piosenek, które połączone z zabawami, mają kształcić słuch fonemowy, sprawność ruchową i ruchowo-słuchową. Książka napisana jest z myślą o dzieciach, które dopiero rozpoczynają szkolną przygodę. Ma przygotować najmłodszych do nauki czytania i pisania oraz pomóc tym uczniom, którym wciąż sprawia to problem. Przeznaczona jest więc zarówno dla przedszkolaków jak i dzieci ze szkół podstawowych.

Publikacja Barańskiej to właściwie książeczka z tekstami piosenek, do której dołączone są dwie płyty CD z czternastoma utworami muzycznymi. W realizacji tego pomysłu Barańskiej pomagał muzyk Stefan Gąsiewski. Każda piosenka nagrana jest w dwóch wersjach: instrumentalnej oraz instrumentalno-wokalnej. Do publikacji dołączone są także teksty i zapisy nutowe. Każda potencjalna lekcja opatrzona jest scenariuszem, który podpowiada rodzicom, jak zorganizować naukę dziecku. Dzięki wpadającym w ucho piosenkom oraz przystępnym i zabawnym tekstom dzieci mogą w szybki sposób zapamiętać podawane informację.

Małgorzata Barańska przedstawia w swojej publikacji coraz częściej stosowaną metodę uczenia poprzez zabawę. Pisarka jest propagatorką nauki, podczas której wykorzystuje się niemal wszystkie zmysły. W „Dźwiękach mowy rytmie i ruchu” zachęca do poznawania głosek, samogłosek i spółgłosek w tekstach piosenek, które w interesujący i zabawny sposób przekazują charakterystykę poszczególnych zagadnień dotyczących mowy i pisma. Ponadto, Barańska wskazuje także odpowiedni wzór wymowy głosek w izolacji, obrazuje m.in. problematykę głosek trwałych i nietrwałych. Teksty piosenek tworzone są tak, aby każdy z nich dotyczył jednej, konkretnej głoski i w jak najlepszy sposób przybliżał dzieciom jej problematykę.

W książce wykorzystywana jest metoda nauki poprzez zabawę, która przynosi najlepsze efekty i jest niezwykle skuteczna. Dziecko podczas zabawy edukacyjnej nie czuje presji ani przymusu uczenia się. Może trudny dotąd temat pojąć znacznie szybciej niż podczas standardowej książkowej nauki teorii. „Dźwięki mowy rytm i ruch” to doskonale stworzony przewodnik po świecie mowy i pisma, który całościowo dostosowany jest do najmłodszych czytelników, a zarazem daje także zrozumiały scenariusz nauki dla rodziców, uczących się ze swoimi dziećmi. Książka ta może być także wykorzystywana przez pedagogów w szkołach i przedszkolach.

W napisaniu „Dźwięków mowy rytmu i ruchu” Małgorzacie Barańskiej niewątpliwie pomógł słuch muzyczny, który odziedziczyła po tacie – wiolonczeliście. Sama gra także na saksofonie i należy do Orkiestry Dętej w Gdańsku.

Małgorzata Barańska – to dyplomowany pedagog z zakresu nauczania początkowego. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej. Obecnie pracuje w wybranym przez siebie zawodzie jako nauczycielka w najmłodszych klasach integracyjnych oraz terapeutka. Jest autorką licznych scenariuszy filmów dydaktycznych opowiadających o tzw. Metodzie Dobrego Startu. Metoda ma za zadanie angażować jednocześnie wszystkie zmysły dzieci podczas nauki.

Praktyczny kurs języka niemieckiego + CD Beata Pawlikowska

Praktyczny kurs jezyka niemieckiego 200x300 - Praktyczny kurs języka niemieckiego + CD Beata PawlikowskaPraktyczny kurs języka niemieckiego + CD Beata Pawlikowska

To jest praktyczny kurs języka niemieckiego, który uczy mówienia i rozmawiania.
Moja metoda polega na tym, żeby w instynktowny sposób nauczyć się praktycznego posługiwania się językiem obcym.
Mówisz na głos, powtarzasz poprawnie skonstruowane zdania, a jednocześnie podświadomie zapamiętujesz reguły, jakie rządzą budowaniem tych zdań.
Włącz płytę dołączoną do tego kursu.

Rozmówki angielskie

Rozmowki angielskie 206x300 - Rozmówki angielskieRozmówki angielskie

„Rozmówki angielskie” nauczą cię posługiwania się tym językiem w codziennych sytuacjach. Znajdziesz tu najpopularniejsze zwroty i wyrażenia. Książkę uzupełniają zabawne ilustracje, krótkie dialogi oraz ciekawostki z krajów anglojęzycznych. Do książki przyporządkowane są pliki MP3 do ściągnięcia z oryginalnymi nagraniami, które pomogą w utrwalaniu zdobytej wiedzy i kształceniu umiejętności prowadzenia rozmowy.

365 Angielski na każdy dzień Maria Lekszycka

365. Angielski na kazdy dzien 219x300 - 365 Angielski na każdy dzień	Maria Lekszycka365 Angielski na każdy dzień Maria Lekszycka

Chciałbyś podszkolić swój angielski i usystematyzować swoją wiedzę? Brakuje Ci motywacji i wciąż zdarza Ci się popełniać najbardziej podstawowe błędy?

„365. Angielski każdego dnia” to sposób na wszystkie Twoje językowe bolączki! Korzystając z tej książki, poszerzysz zakres używanych przez Ciebie słówek, podszkolisz wymowę i znajomość gramatyki, a trudne do opanowania conditionale staną się jednym z Twoich ulubionych zagadnień.

Jest to przemyślany roczny kurs języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym i średnio zaawansowanym. Każdego dnia, krok po kroku opanujesz najważniejsze zagadnienia z zakresu gramatyki, słownictwa, wymowy czy słowotwórstwa. Razem z tą książką na własnej skórze doświadczysz, że przyswojenie phrasali to bułka z masłem, a idiomy same zaczną wchodzić Ci do głowy.

Zacznij systematyczną naukę już dziś! Dzięki naszej książce:

dostarczysz sobie solidnej dawki wiedzy każdego dnia,
z łatwością opanujesz setki nowych wyrażeń i zwrotów,
przyswoisz najbardziej istotne zagadnienia j. angielskiego,
skutecznie utrwalisz zdobyte wiadomości.