BHP w praktyce Bogdan Rączkowski

BHP w praktyce - BHP w praktyce Bogdan RączkowskiBHP w praktyce Bogdan Rączkowski

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.
To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

W siedemnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
– zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
– klasyfikacji zawodów,
– niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),
– najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
– uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
– zmian w przepisach dotyczących oceny zgodności,
– norm transportu ręcznego,
– zmian w przepisach o pracach zabronionych kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią,
– zmian w przepisach o użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
– zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

Psychiatria w geriatrii Janusz Heitzman

Psychiatria w geriatrii 200x300 - Psychiatria w geriatrii Janusz HeitzmanPsychiatria w geriatrii Janusz Heitzman

Autorzy książki „Psychiatria w geriatrii” przekonują, że leczenie depresji jest trudne i nie zawsze zmiana leku (a nawet lekarza) przynosi poprawę. Mają równocześnie świadomość, że depresja jest chorobą mózgu, choć jej konsekwencje dotyczą całego organizmu. Podstawą jej leczenia będą, mimo stosowania innych biologicznych form terapii, stale udoskonalane leki przeciwdepresyjne. Dążenie do udoskonalenia cząsteczki leku wiąże się nie tylko z działaniem na objawy choroby, lecz także z eliminowaniem możliwości wystąpienia objawów ubocznych i niepożądanych.

Róża a co chcesz wiedzieć

Roza a co chcesz wiedziec 210x300 - Róża a co chcesz wiedziećRóża a co chcesz wiedzieć

Nauki ścisłe, technologia i fajne gadżety elektroniczne nie są tylko dla dorosłych. Razem z Różą zdobywaj wiedzę o świecie technologii — smartfonach, grach i mediach społecznościowych. Czy wiesz, jak napisać grę komputerową? Jak używać poczty internetowej? Jak działa sieć komputerowa? Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych? Czy naszą pracę będą wkrótce wykonywać roboty, a po drogach poruszać się wyłącznie pojazdy autonomiczne? Czym jest sztuczna inteligencja? Co sprawia, że możemy korzystać z telefonów komórkowych? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w tej książce! Róża przeżywa przygody, uczy się i jest ciekawa świata — zupełnie jak Ty!

Róża chodzi do szkoły podstawowej, dużo mówi i zadaje jeszcze więcej pytań, bo interesuje się tym, co ją otacza. Wraz z jej najbliższą rodziną i przyjaciółmi odkryjesz tajemnice cyfrowego świata. Dowiesz się, jak tworzy się programy komputerowe, poznasz zasady bezpiecznego korzystania z sieci, mediów społecznościowych i gier wideo oraz przekonasz się, że nowoczesnych technologii wcale nie trzeba się bać. A przy okazji nauczysz się programować w Scratchu!

Naucz się programować
Poznaj serwisy społecznościowe
Dowiedz się, jak działa internet
Zadbaj o bezpieczeństwo w sieci
Nie bój się nowoczesnych technologii
Twój pierwszy komiksowy podręcznik programowania!

Pucio Zabawy gestem i dźwiękiem Marta Galewska-Kustra

Pucio 298x300 - Pucio Zabawy gestem i dźwiękiem	Marta Galewska-KustraPucio Zabawy gestem i dźwiękiem Marta Galewska-Kustra

Pucio wprowadza dzieci w świat mowy!

Na kartach tej małej książeczki znajdziecie swojego ulubionego bohatera wykonującego czynności, które cieszą każdego malucha, a wszystko to w połączeniu z dźwiękami ważnymi dla początków rozwoju mowy: samogłoskami, prostymi sylabami i onomatopejami.

Pucio zaprasza do wspólnej zabawy! Oglądajcie ilustracje i dotykajcie ich, odczytując zapisane na nich dźwięki. Powtarzajcie razem z dzieckiem gesty wykonywane przez Pucia (możecie pomóc maluchowi, kierując jego ręką). Wyraźnie intonujcie i zabarwiajcie emocjonalnie swoje wypowiedzi, bo to zwraca uwagę dziecka i zachęca je do naśladowania.

Więcej wyrażeń dźwiękonaśladowczych, które są ważnym elementem rozwoju mowy, znajdziecie w książce „Pucio uczy się mówić”.

Administracja publiczna Jerzy Hausner

Administracja publiczna - Administracja publiczna	Jerzy HausnerAdministracja publiczna Jerzy Hausner

Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie, uwzględniające najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Najważniejsze atuty książki to:

– znakomity zespół autorski,
– przedstawienie polskich rozwiązań konstytucyjnych,
– omówienie różnych modeli administracji publicznej,
– szerokie spektrum zagadnień kluczowych dla tej dziedziny,
– nowatorskie, zintegrowane ujęcie prawne, ekonomiczne, politologiczne i historyczne, również z perspektywy nauki o zarządzaniu.

Znakomity zespół autorski składa się z wykładowców renomowanych uczelni, biorących czynny udział w życiu gospodarczym kraju. Tworzą go:
Dagmir Długosz, Janusz Gąciarz, Jarosław Górniak, Mirosław Grochowski, Marian Grzybowski, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Jerzy Kornaś, Stanisław Mazur i Marek Zirk-Sadowski.

Publikacja adresowana jest głównie do studentów kierunków administracji, ekonomii, zarządzania, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych oraz historii. Zagadnienia stanowiące przedmiot opracowania zainteresują również wszystkich praktyków gospodarczych i urzędników administracji publicznej.

Położnictwo Podręcznik dla położnych i pielęgniarek

Poloznictwo Podrecznik dla poloznych i pielegniarek 210x300 - Położnictwo Podręcznik dla położnych i pielęgniarekPołożnictwo Podręcznik dla położnych i pielęgniarek

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian we współczesnym położnictwie. Zmiany dotyczą także zasad edukacji położnych i pielęgniarek w Polsce. Zwiększone wymagania i oczekiwania w stosunku do tej grupy zawodowej niejako „wymusiły” konieczność stworzenia całego zestawu zupełnie nowych podręczników. Przedmiotem podręcznika są zagadnienia związane z rozrodem człowieka. Zawarto w nim wiadomości z zakresu położnictwa oraz opieki przedkoncepcyjnej, które powinna wynieść ze szkoły położna i pielęgniarka.

Socjologia edukacji Mirosław J Szymański

Socjologia edukacji 212x300 - Socjologia edukacji	Mirosław J SzymańskiSocjologia edukacji Mirosław J Szymański

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jako ważnej subdyscypliny socjologii. Przygotowany podręcznik umożliwia zaznajomienie się z dominującą problematyką studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Autor charakteryzuje socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące się w społeczeństwie współczesnym napięcia między indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i antywartościami, dążeniami do równości społecznej i narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych czasów.

Podręcznik zawiera obszerną bibliografię, słownik ważniejszych terminów, problemy do przemyślenia i dyskusji. Może być wykorzystywany przez studentów, a także przez inne osoby zainteresowane socjologicznymi zagadnieniami współczesnej edukacji.

 

Seria autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce:

 

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości (opis książki)

 

2. Dydaktyka. Podrecznik akademicki (opis książki)

 

3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podrecznik akademicki (opis książki)

 

4. Socjologia edukacji. Podrecznik akademicki

 

Seria autorskich podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W pono- woczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom podręczników nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Podstawy rachunkowości Bartłomiej Nita

PODSTAWY RACHUNKOWOsCI - Podstawy rachunkowości Bartłomiej NitaPodstawy rachunkowości Bartłomiej Nita

„Podręcznik ma charakter wprowadzający do studiowania rachunkowości i zawiera treści dotyczące przede wszystkim fundamentalnych założeń rachunkowości, których rozumienie jest niezbędne do dalszego pogłębiania rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Książka składa się z jedenastu rozdziałów, które odnoszą się głównie do podstawowych problemów rachunkowości, a zwłaszcza do identyfikacji operacji gospodarczych i zasadniczych koncepcji wyceny oraz kluczowych aspektów sprawozdawczości finansowej. W opracowaniu przedstawiono w szczególności najważniejsze zagadnienia związane z ewidencją księgową rozrachunków, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, a także zasady rozliczania i ewidencji kosztów działalności”.

Anatomia człowieka Janina Sokołowska-Pituchowa

Anatomia czlowieka 214x300 - Anatomia człowieka Janina Sokołowska-PituchowaAnatomia człowieka Janina Sokołowska-Pituchowa

Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny.

Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny.

Dźwięki mowy rytm i ruch + 2CD komplet Małgorzata Barańska

Dzwieki mowy rytm i ruch 225x300 - Dźwięki mowy rytm i ruch + 2CD komplet Małgorzata BarańskaDźwięki mowy rytm i ruch + 2CD komplet Małgorzata Barańska

„Dźwięki mowy rytm i ruch” Małgorzaty Barańskiej to zbiór piosenek, które połączone z zabawami, mają kształcić słuch fonemowy, sprawność ruchową i ruchowo-słuchową. Książka napisana jest z myślą o dzieciach, które dopiero rozpoczynają szkolną przygodę. Ma przygotować najmłodszych do nauki czytania i pisania oraz pomóc tym uczniom, którym wciąż sprawia to problem. Przeznaczona jest więc zarówno dla przedszkolaków jak i dzieci ze szkół podstawowych.

Publikacja Barańskiej to właściwie książeczka z tekstami piosenek, do której dołączone są dwie płyty CD z czternastoma utworami muzycznymi. W realizacji tego pomysłu Barańskiej pomagał muzyk Stefan Gąsiewski. Każda piosenka nagrana jest w dwóch wersjach: instrumentalnej oraz instrumentalno-wokalnej. Do publikacji dołączone są także teksty i zapisy nutowe. Każda potencjalna lekcja opatrzona jest scenariuszem, który podpowiada rodzicom, jak zorganizować naukę dziecku. Dzięki wpadającym w ucho piosenkom oraz przystępnym i zabawnym tekstom dzieci mogą w szybki sposób zapamiętać podawane informację.

Małgorzata Barańska przedstawia w swojej publikacji coraz częściej stosowaną metodę uczenia poprzez zabawę. Pisarka jest propagatorką nauki, podczas której wykorzystuje się niemal wszystkie zmysły. W „Dźwiękach mowy rytmie i ruchu” zachęca do poznawania głosek, samogłosek i spółgłosek w tekstach piosenek, które w interesujący i zabawny sposób przekazują charakterystykę poszczególnych zagadnień dotyczących mowy i pisma. Ponadto, Barańska wskazuje także odpowiedni wzór wymowy głosek w izolacji, obrazuje m.in. problematykę głosek trwałych i nietrwałych. Teksty piosenek tworzone są tak, aby każdy z nich dotyczył jednej, konkretnej głoski i w jak najlepszy sposób przybliżał dzieciom jej problematykę.

W książce wykorzystywana jest metoda nauki poprzez zabawę, która przynosi najlepsze efekty i jest niezwykle skuteczna. Dziecko podczas zabawy edukacyjnej nie czuje presji ani przymusu uczenia się. Może trudny dotąd temat pojąć znacznie szybciej niż podczas standardowej książkowej nauki teorii. „Dźwięki mowy rytm i ruch” to doskonale stworzony przewodnik po świecie mowy i pisma, który całościowo dostosowany jest do najmłodszych czytelników, a zarazem daje także zrozumiały scenariusz nauki dla rodziców, uczących się ze swoimi dziećmi. Książka ta może być także wykorzystywana przez pedagogów w szkołach i przedszkolach.

W napisaniu „Dźwięków mowy rytmu i ruchu” Małgorzacie Barańskiej niewątpliwie pomógł słuch muzyczny, który odziedziczyła po tacie – wiolonczeliście. Sama gra także na saksofonie i należy do Orkiestry Dętej w Gdańsku.

Małgorzata Barańska – to dyplomowany pedagog z zakresu nauczania początkowego. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej. Obecnie pracuje w wybranym przez siebie zawodzie jako nauczycielka w najmłodszych klasach integracyjnych oraz terapeutka. Jest autorką licznych scenariuszy filmów dydaktycznych opowiadających o tzw. Metodzie Dobrego Startu. Metoda ma za zadanie angażować jednocześnie wszystkie zmysły dzieci podczas nauki.