Dyscyplina finansów publicznych - Dyscyplina finansów publicznych Podstawy i zakres odpowiedzialności - red. Arkadiusz Babczuk,Wojciech Robaczyński,Arkadiusz TalikOdpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą nie tylko kierownicy jednostek, lecz także pracownicy, którym powierzono określone zadania.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:
jakie czynności należy podjąć w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od osób i podmiotów nieuprawnionych do złożenia zawiadomienia,
jaki jest zakres odpowiedzialności za dopuszczenie do przedawnienia należności cywilnoprawnych,
konsekwencje naruszenia zasady zaciągania zobowiązań,
jak zarządzać płynnością finansową w jednostce,
jak wydatkować środki publiczne, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.

Zalety publikacji:
– kompleksowe opracowanie dotyczące dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem budżetu parcycypacyjnego, zamowień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usług i innych ważnycy zagadnień interesujących zarządzających jednostką sektora finansów publicznych..
– konkretny opis zakresu odpowiedzialności w JST z punktu widzenia danych stanowisk (wójt, główny księgowy, pracownik, któremu powierzono dany zakres obowiązków),
– wskazówki dotyczące prowadzenia finansów w jednostce wedle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Grupa docelowa:
Kierownicy lub główni księgowi/skarbnicy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych (zwłaszcza gminy i powiaty)
Kierownicy lub główni księgowi podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, np. organizacje fundacje, stowarzyszenia, spółki z udziałem JST

Leave a Reply