Gramatyka francuska w tabelach Karol Rzemykowski 211x300 - Gramatyka francuska w tabelach - Karol RzemykowskiGramatyka francuska w tabelach” zawiera omówienie najważniejszych według mnie elementów gramatyki francuskiej i, co jest wyjątkowe na rynku, cały ten materiał został przedstawiony w formie tabel.

O autorze:
Absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, studiował również przez rok we Francji na Université de Nantes na kierunku Lettres Modernes.
Od kilku lat pracuje w firmach, których działanie koncentruje się na rynkach frankofońskich, dzięki czemu ma stały kontakt z językiem francuskim.
Udziela korepetycji z języka francuskiego od 2007 roku.
Pracuje również jako pilot wycieczek i przewodnik po Paryżu, oprowadzając co roku kilkuset rodaków po tym pięknym mieście.

Książka dostępna TUTAJ>>>

Spis treści 
1. Rodzajniki (Les articles)
1.1 Rodzajniki – wstęp
1.2 Rodzajniki określone
1.3 Rodzajniki ściągnięte
1.4 Rodzajniki nieokreślone
1.5 Rodzajniki cząstkowe
1.6 Opuszczanie rodzajnika
2. Rzeczowniki (Les substantifs)
2.1 Rzeczowniki – wstęp
2.2 Tworzenie rzeczowników rodzaju żeńskiego
2.3 Liczba mnoga rzeczowników
2.4 Liczba mnoga rzeczowników złożonych
2.5 Rodzaj rzeczownika w zależności od jego końcówki
3. Przymiotniki (Les adjectifs)
3.1 Tworzenie rodzaju żeoskiego przymiotników
3.2 Rodzaj męski przymiotników beau, nouveau, vieux
3.3 Liczba mnoga przymiotników
3.4 Miejsce przymiotników w zdaniu
3.5 Stopniowanie przymiotników
3.6 Porównania przymiotników
4. Liczebniki (Les adjectifs numéraux)
4.1 Liczebniki główne
4.2 Liczebniki porządkowe
4.3 Ułamki
5. Przysłówki (Les adverbes)
5.1 Tworzenie przysłówków
5.2 Miejsce przysłówków w zdaniu
5.3 Stopniowanie przysłówków
6. Zaimki (Les pronoms)
6.1 Tabela zbiorcza zaimków francuskich
6.2 Zaimki osobowe w funkcji podmiotu
6.3 Zaimki dopełnienia bliższego (COD)
6.3.1 Użycie zaimków COD
6.3.2 Miejsce zaimków COD w zdaniu
6.4 Zaimki dopełnienia dalszego (COI)
6.4.1 Użycie zaimków COI
6.4.2 Miejsce zaimków COI w zdaniu
6.5 Zaimki osobowe akcentowane
6.5.1 Użycie zaimków akcentowanych
6.5.2 Kolejność zaimków w zdaniu o dwóch dopełnieniach zaimkowych
6.5.3 Miejsce zaimków w zdaniu o dwóch dopełnieniach
6.6 Zaimki zwrotne
6.7 Zaimki przymiotne dzierżawcze
6.7.1 Użycie zaimków przymiotnych dzierżawczych
6.8 Zaimki rzeczowne dzierżawcze
6.8.1 Użycie zaimków rzeczownych dzierżawczych
6.9 Zaimki przymiotne pytające
6.10 Zaimki rzeczowne pytające
6.11 Zaimki przymiotne wskazujące
6.11.1 Użycie zaimków przymiotnych wskazujących
6.12 Zaimki rzeczowne wskazujące
6.12.1 Użycie zaimków wskazujących
6.13 Zaimki względne proste
6.13.1 Użycie zaimków względnych prostych
6.14 Zaimki względne złożone
6.15 Zaimki przymiotne i rzeczowne nieokreślone
6.16 Zaimek « Y »
6.17 Zaimek « EN »
6.17.1 Miejsce zaimków « Y » i « EN » w zdaniu
7. Przyimki (Les prépositions)
7.1 Najczęściej spotykane przyimki
7.2 Przyimki przed nazwami geograficznymi
8. Czasowniki (Les verbes)
8.1 Bezokolicznik – l’infinitif
8.2 Bezokolicznik czasu przeszłego – l’infinitif passé. Zasady tworzenia i użycia
Karol Rzemykowski „Gramatyka francuska w tabelach”
9. Czasy (Les temps)
9.1 Tabela zbiorcza czasów i form czasownika
9.2 Cza teraźniejszy – le présent. Użycie i odmiana
9.2.1 Użycie czasu teraźniejszego
9.2.2 Czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym
9.2.3 Oodmiana najpopularniejszych czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
9.3 Czas przeszły dokonany – le passé composé . Zasady tworzenia
9.3.1 Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé)
9.3.2 Użycie czasu passé composé
9.3.3 Czasownik posiłkowy « avoir » czy « être » ?
9.3.4 Uzgodnienie participe passé dla czasowników z « être »
9.3.5 Uzgodnienie participe passé dla czasowników z « avoir »
9.3.6 Passé composé w przeczeniu
9.4 Czas przeszły niedokonany – l’imparfait. Zasady tworzenia
9.4.1 Użycie czasu imparfait
9.5 Czas przeszły uprzedni (zaprzeszły) – le plus-que-parfait. Zasady tworzenia
9.5.1 Użycie czasu plus-que-parfait
9.6 Czas przeszły bliski – le passé récent. Zasady tworzenia
9.6.1 Użycie passé récent
9.7 Czas przeszły prosty – le passé simple. Zasady tworzenia
9.7.1 Użycie passé simple
9.8 Czas przyszły prosty – le futur simple. Zasady tworzenia
9.8.1 Użycie futur simple
9.9 Czas przyszły bliski – le futur proche. Zasady tworzenia
9.9.1 Użycie futur proche
9.10 Czas przyszły uprzedni – le futur antérieur. Zasady tworzenia
9.10.1 Użycie futur antérieur
10. Tryby (Les modes)
10.1 Tryb warunkowy – le conditionnel présent. Zasady tworzenia
10.1.1 Użycie conditionnel présent
10.2 Czas przeszły trybu przypuszczającego – le conditionnel passé. Zasady tworzenia
10.2.1 Użycie conditionnel passé
10.3 Tryb subjonctif (łączący) – le subjonctif présent. Zasady tworzenia
10.3.1 Użycie trybu subjonctif présent
10.3.2 Zwroty lub spójniki po których występuje tryb subjonctif
10.3.3 Najważniejsze wyjątki odmiany czasowników w subjonctif présent
10.4 Tryb subjonctif (łączący) czasu przeszłego – le subjonctif passé. Zasady tworzenia
10.4.1 Użycie subjonctif passé
10.5 Tryb rozkazujący – l’impératif. Zasady tworzenia
10.5.1 Użycie trybu rozkazującego
11. Zdania warunkowe (Les phrases conditionnelles)
11.1 Zdania warunkowe I, II i III typu. Zasady tworzenia 
12. Strona bierna (La voix passive)
12.1 Strona bierna – la voix passive (le passif). Zasady tworzenia
12.2 Przyimek « par » czy « de » ?
12.3 Użycie strony biernej
13. Budowa zdania, pytania i przeczenia (La phrase, les questions, la négation)
13.1 Szyk wyrazów w zdaniu – l’ordre des mots dans la phrase
13.2 Pytania – les questions. Zasady tworzenia, pytania szczegółowe, odpowiedzi na pytania
13.3 Przeczenie (negacja) – la négation. Zasady tworzenia
14. Mowa zależna (Le discours rapporté)
14.1 Mowa zależna – le discours rapporté. Wstęp
14.2 Przejście z mowy zależnej na niezależną – le passage du discours direct au discours indirect
14.3 Zgodnośd czasów w mowie zależnej – la concordance des temps. Zasady użycia
15. Imiesłowy (Les participes)
15.1 Imiesłów czasu teraźniejszego – le participe présent
15.1.1 Użycie participe présent
15.2 Imiesłów przysłówkowy współczesny – le gérondif. Zasady tworzenia
15.2.1 Użycie gérondif
15.3 Imiesłów czasu przeszłego – le participe passé. Zasady tworzenia
15.3.1 Użycie participe passé

Leave a Reply