Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną – Izabela Krasiejko

Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną 198x300 - Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną - Izabela KrasiejkoPraca z rodziną z problemami to jedno z najważniejszych zadań pracowników służb społecznych. Lata 2009–2011 były okresem intensywnego rozwoju asystentury rodziny w niektórych regionach Polski (np. Pomorze, Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska) jako innowacyjnej formy pracy środowiskowej podejmowanej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz organizacje pozarządowe. Dnia 1 stycznia 2012 została wprowadzona Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która miała uczynić asystenturę bardziej dostępną formą wsparcia dla rodzin. Chociaż obecnie nie ma obowiązku zatrudniania asystenta w każdej gminie, w wielu miejscach

w Polsce asystenci rodziny rozpoczęli lub kontynuują pracę. Ze względu na wymagania stawiane przed asystentami rodziny wyrażają oni potrzebę dokształcania się. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest niniejsza publikacja, w której zaprezentowano różne modele oraz metody do wykorzystania w praktyce przez zawodowo pracujących z rodziną.

Książka zawiera opis i przykłady ponad 100 metod pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Przedstawiono metody nie tylko tradycyjne, ale również innowacyjne, które pomagają w nawiązaniu bliskiej relacji z członkami rodziny oraz sprzyjają wykorzystywaniu, prócz zasobów instytucjonalnych, tzw. mocnych stron klientów i budzeniu w nich motywacji do zmiany. 
Ponadto w publikacji zamieszczono opisy przypadków, stenopisy rozmów, formularze dokumentów oraz przykłady ich zastosowania w praktyce.

Leave a Reply