Prawo oświatowe Komentarz Artur Olszewski Mateusz Pilich

CENA KSIAZKI 300x150 - Prawo oświatowe Komentarz	Artur Olszewski Mateusz Pilich

Prawo oświatowe Komentarz Artur Olszewski Mateusz Pilich

W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.: • wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, • zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, • organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych, • przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół, • działalności szkół i placówek niepublicznych. Zawarte w opracowaniu tezy zostały poparte poglądami doktryny i orzecznictwem sądowym. W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany, które weszły w życie na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. wprowadzające szczególne warunki zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku pomocy nauczyciela oraz dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny i opieką nad nimi. Autorzy odnieśli się również do zmian dotyczących: • standardów prawnych dla szkół publicznych i niepublicznych (obowiązki dyrektora, kwalifikacje nauczycieli, zasady przyjmowania uczniów, podstawy programowe dla poszczególnych etapów edukacji), • monitorowania karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, • powoływania ministerialnych zespołów ekspercko­doradczych w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby Ministra Edukacji i Nauki, • zniesienia wymogu przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej na terenie tego samego województwa, gdzie ono zamieszkuje, • nowych zasad przechodzenia do i ze szkół artystycznych. Książka przeznaczona jest dla osób poszukujących aktualnych informacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przede wszystkim: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich, osób prowadzących szkoły i placówki niepubliczne oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!