Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy – Marcin Dębicki

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu - regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy - Marcin Dębicki

Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy - Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu - regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy - Marcin DębickiCelem publikacji jest analiza stereotypów czesko-polskich na dwóch odcinkach pogranicza: Śląsk Cieszyński oraz wschodnie powiaty województwa libereckiego. Problemom poruszanym w pracy podporządkowana została jej budowa. Po przedstawieniu przyjętej koncepcji badawczej dokonano przeglądu literatury przedmiotu w odniesieniu do pojęcia „pogranicze”. Następnie przybliżono literaturę dotyczącą powstawania oraz funkcjonowania stereotypów, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia społeczno-kulturowego. W dalszej części omówiono historię polsko-czeskich kontaktów, w tym zdarzenia, które miały największy wpływ na powstanie oraz utrwalenie się pewnych stereotypów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały wyniki badań empirycznych nad funkcjonującymi współcześnie stereotypami Czechów wobec Polaków. Ostatni rozdział jest próbą generalizacji oraz sformułowania wniosków. Dodatkowymi elementami pracy są: aneks zawierający narzędzie badań, spis tabel oraz literatura.

Spis treści

 

Wstęp

I. Koncepcja badawcza

1. Problematyka badań

2. Przedmiot badań

3. Techniki badań

3.1. Otrzymywanie materiałów

3.2. Dobór próby

3.3. Opracowanie materiałów

4. Metoda badań, jej uzasadnienie i ocena wniosków

5. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego — grupa badawczo jednorodna?

II. „Pogranicze” w perspektywie socjologicznej

1. „Pogranicze” jako obszar zainteresowania socjologii

2. „Pogranicze” w wybranych koncepcjach socjologicznych

3. Pogranicze — obszar specyficzny?

III. Stereotyp: teoretyczny, empiryczny i praktyczny wymiar pojęcia

1. Stereotypy w teorii

1.1. Powstawanie stereotypów, ich treść i przedmiot

1.2. Struktura stereotypów

1.3. Funkcje stereotypów

1.4. Świat (nauki) bez stereotypów: utopia, zmarnowana szansa czy realny postulat?

1.5. Stereotyp: rozumienie pojęcia

2. Inne kontrowersje wokół stereotypów narodowych

2.1. Kontrowersja teoretyczna: „naród”

2.2. Kontrowersja empiryczna: procedura badawcza

IV. Sąsiedztwo polsko-czeskie. Stereotypy w świetle relacji społecznych, politycznych i kulturowych

1. Do 1526 roku

2. Od czasów nowożytnych do 1918 roku

3. Dwadzieścia lat niepodległości

4. W obozie socjalistycznym

5. Obraz sąsiedztwa i czeskie widzenie Polaków po 1989 roku

5.1. Lata 90.

5.2. Przełom XX i XXI wieku

6. Specyfika Śląska Cieszyńskiego i regionu libereckiego

7. Polak i Polska w czeskich podręcznikach do nauki historii

V. Stereotypy czesko-polskie — teraźniejszość (wyniki badań empirycznych)

1. Podobieństwa i różnice

2. Wzajemne kontakty

3. Stereotypy: szczegółowa analiza cech

3.1. Charakterystyka niewywołana (pytanie otwarte)

3.2. Analiza cech wywołanych dyferencjałem semantycznym

4. Varia

VI. Stereotypy czesko-polskie — przyszłość i przeszłość (wyniki badań empirycznych)

1. Przyszłość

2. Przeszłość

VII. Próba generalizacji, sformułowanie wniosków i spojrzenie w przyszłość

1. Odniesienia do hipotez badawczych

2. Stereotypy czesko-polskie (z uwzględnieniem ich zróżnicowania regionalnego)

3. Czeskie stereotypy Polaków — determinanty stanu rzeczy

4. Przyszłość stereotypów czesko-polskich

Uwagi końcowe

Aneks

Spis tabel

Bibliografia

Summary

Indeks osób

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!