Rozmowy o socjologii – Zygmunt Bauman, Michael Hviid – Jacobsen, Keith Tester

Rozmowy o socjologii - Rozmowy o socjologii - Zygmunt Bauman, Michael Hviid - Jacobsen, Keith TesterDlaczego socjologia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, nie tylko rozważających podjęcie studiów socjologicznych, ale również dojrzałych socjologów. W ostatnich latach nauki społeczne w ogólności, a socjologia w szczególności, nie miały najlepszej prasy. Nadmiar absolwentów nauk humanistycznych na rynku pracy, sceptycyzm wobec możliwości zastosowania socjologii jako nauki w biznesie podały w wątpliwość wartość socjologicznych rozważań. Tymczasem z pełnej pasji i zaangażowania rozmowy z Zygmuntem Baumanem, jednym z najbardziej znanych na świecie socjologów, wynika zupełnie inny obraz: socjologia jest po prostu konieczna! Przy czym nie chodzi tu o socjologię mierzoną wskaźnikami ekonomicznymi ani wiedzę sprowadzającą się do agregowania faktów. Socjologiczna praktyka to ciągły dialog z ludźmi i o ludziach oraz kwestionowanie zdroworozsądkowych założeń, jakimi przesycone jest nasze codzienne życie.

Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania – Kate Fox

Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania 202x300 - Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania - Kate FoxLektura obowiązkowa dla tych, którzy wybierają się do Wielkiej Brytanii, i dla tych, którzy już tam są. Kate Fox interesująco i z dużą dozą angielskiego humoru opisuje, jak Anglicy mówią, jak się ubierają, jak jedzą, piją, pracują, bawią się, robią zakupy, prowadzą samochód, flirtują, kłócą się, stoją w kolejce – i jak na to wszystko narzekają. Z poszczególnych rozdziałów wyłania się obraz kultury dziwnej i fascynującej, rządzącej się zawiłym zestawem niepisanych zasad i niezwykle skomplikowaną etykietą.

Trzecia fala- Alvin Toffler

Trzecia fala - Trzecia fala-  Alvin TofflerŚwiatowy bestseller amerykańskiego pisarza i futurysty. Jedna z najbardziej oryginalnych książek współczesności. Wizja społeczeństwa przyszłości oraz prowadzących ku niemu obecnych przemian. “Trzecia fala” to zapowiedz nowych, lepszych czasów, stwarzających niezwykłe możliwości. Książka kierowana do polityków, ludzi biznesu, ale także do tych wszystkich z otwartymi umysłami, chcących zrozumieć gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy i dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni.

Socjologia ekonomiczna Problemy. Teoria. Empiria – Witold Morawski

Socjologia ekonomiczna - Socjologia ekonomiczna Problemy. Teoria. Empiria - Witold Morawski– Socjologia ekonomiczna i jej problemy
 – Trzy koncepcje człowieka w gospodarce
 – Od organizacji do instytucji
 – Narodziny kapitalizmu. Analiza instytucjonalna
 – Rynek, państwo i społeczeństwo. Jak pogodzić odmienne logiki funkcjonowania systemów?
 – Welfare state. Powstanie, rozwój, kryzys
 – Stosunki pracy. Konflikt, kooperacja, gra
 – Instytucjonalizacja rynkowa w postsocjalizmie
 – Sprawiedliwość dystrybucyjna
 – Gospodarka a wyzwania cywilizacyjne

Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście – Barbara Fatyga

Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście 207x300 - Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście - Barbara FatygaSpis treści:

1. Historia ogólne cele i założenia badań
2. Diagnoza sytuacji społeczno-kulturalnej młodzieży w małym mieście podczas wakacji
3. Charakterystyka założenia badania ilościowego
4. Opis próby i charakterystyka socjodemograficzna badanych nastolatków
5. Wzorce osobowe i normy środowiskowe nastolatków
6. Stosunek do rodziny i rodziców
7. Rówieśnicy koledzy towarzystwo przyjaciele i wrogowie
8. Nastolatki jako uczniowie Szkoła i nauczyciele
9. Oni dorośli i ludzie w ogóle w opinii nastolatków
10. Opinie nastolatków o mieście jego mieszkańcach i infrastrukturze kulturalnej
11. Czas wolny nastolatków
12. Interpretacje i wnioski praktyczne                                                                                         13. Portrety nastoletnich plemion wyodrębnionych ze względu na płeć i wiek

14. Plemiona rezydujące w szkołach

Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu – Kazimierz Krzysztofek, Michał Podgórski

Wielka sieć. E seje z socjologii Internetu 208x300 - Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu - Kazimierz Krzysztofek, Michał PodgórskiInternet potraktowany nie tylko jako medium komunikacji, ale przede wszystkim jako alternatywny środek społeczny, za pomocą którego znajduje ujście coraz więcej zarówno intelektualnej, jak też i emocjonalnej energii ludzkiej. Autor ukazał te zjawiska na przykładzie dwóch społeczności wirtualnych obecnych na forach: dla kulturystów oraz dla katolików.

Bieda – Ruth Lister

Bieda 198x300 - Bieda - Ruth ListerBieda pozostaje jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. Ruth Lister zapoznaje czytelników ze znaczeniem i doświadczeniem biedy we współczesnym świecie. Książka rozpoczyna się przejrzystą prezentacją aktualnych debat na temat definicji i sposobów pomiaru biedy w społeczeństwach uprzemysłowionych, a następnie proponuje inspirującą, wielostronną analizę konceptualizacji tego zjawiska. Autorka korzysta z osiągnięć teoretycznych w dziedzinie międzynarodowego rozwoju społecznego, jak również opiera się na wielu przykładach wziętych z życia, by w ten sposób uwypuklić takie aspekty biedy, jak bezsilność, brak głosu, utrata godności i szacunku. Tym samym książka uwzględnia relacyjne, kulturowe, symboliczne i materialne wymiary biedy oraz ukazuje istotne związki między biedą a innymi pojęciami, takimi jak dobrostan, możliwości, podziały społeczne i wykluczenie oraz sprawstwo i obywatelstwo.

 

Społeczne tworzenie rzeczywistości – Peter Berger, Thomas Luckmann

Społeczne tworzenie rzeczywistości 181x300 - Społeczne tworzenie rzeczywistości - Peter Berger, Thomas LuckmannPraca, która zyskała już miano klasycznej, zajmując piąte miejsce na liście najważniejszych książek socjologicznych XX wieku, ułożonej przez członków International Sociological Association. Autorzy, koncentrując się na pojęciach “rzeczywistości” i “wiedzy”, w systematyczny sposób analizują rolę wiedzy w społeczeństwie, wysuwając wnioski dla teorii socjologicznej i socjologii w ogóle jako dyscypliny humanistycznej. Uznając, że przedmiotem socjologii jest społeczeństwo jako część ludzkiego świata, stworzonego i zamieszkałego przez ludzi, postulują uprawianie socjologii w stałym dialogu zarówno z historią, jak i filozofią.

Płynne czasy. Życie w epoce niepewności – Zygmunt Bauman

Płynne czasy. Życie w epoce niepewności - Płynne czasy. Życie w epoce niepewności - Zygmunt BaumanPrzenikliwa i gorzka wiwisekcja warunków ludzkiej egzystencji w epoce zglobalizowanego kapitalizmu. Autor podejmuje zagadnienia “ludzkich odpadów” – szczególnie bezrobotnych i uchodźców, “zarządzania strachem” jako nowej formy sprawowania władzy politycznej, oraz niezbywalności utopii w jej dawnym kształcie wizjonerskiego projektu. Na szczególną uwagę zasługują błyskotliwe analizy problemu uchodźców we współczesnym świecie i dwuznacznej roli organizacji humanitarnych, a także szerzącej się w Polsce i na świecie mody na strzeżone osiedla i jej negatywnych skutków społecznych.

Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy – Marcin Dębicki

Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy - Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu - regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy - Marcin DębickiCelem publikacji jest analiza stereotypów czesko-polskich na dwóch odcinkach pogranicza: Śląsk Cieszyński oraz wschodnie powiaty województwa libereckiego. Problemom poruszanym w pracy podporządkowana została jej budowa. Po przedstawieniu przyjętej koncepcji badawczej dokonano przeglądu literatury przedmiotu w odniesieniu do pojęcia „pogranicze”. Następnie przybliżono literaturę dotyczącą powstawania oraz funkcjonowania stereotypów, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia społeczno-kulturowego. W dalszej części omówiono historię polsko-czeskich kontaktów, w tym zdarzenia, które miały największy wpływ na powstanie oraz utrwalenie się pewnych stereotypów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały wyniki badań empirycznych nad funkcjonującymi współcześnie stereotypami Czechów wobec Polaków. Ostatni rozdział jest próbą generalizacji oraz sformułowania wniosków. Dodatkowymi elementami pracy są: aneks zawierający narzędzie badań, spis tabel oraz literatura.

Spis treści

 

Wstęp

I. Koncepcja badawcza

1. Problematyka badań

2. Przedmiot badań

3. Techniki badań

3.1. Otrzymywanie materiałów

3.2. Dobór próby

3.3. Opracowanie materiałów

4. Metoda badań, jej uzasadnienie i ocena wniosków

5. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego — grupa badawczo jednorodna?

II. „Pogranicze” w perspektywie socjologicznej

1. „Pogranicze” jako obszar zainteresowania socjologii

2. „Pogranicze” w wybranych koncepcjach socjologicznych

3. Pogranicze — obszar specyficzny?

III. Stereotyp: teoretyczny, empiryczny i praktyczny wymiar pojęcia

1. Stereotypy w teorii

1.1. Powstawanie stereotypów, ich treść i przedmiot

1.2. Struktura stereotypów

1.3. Funkcje stereotypów

1.4. Świat (nauki) bez stereotypów: utopia, zmarnowana szansa czy realny postulat?

1.5. Stereotyp: rozumienie pojęcia

2. Inne kontrowersje wokół stereotypów narodowych

2.1. Kontrowersja teoretyczna: „naród”

2.2. Kontrowersja empiryczna: procedura badawcza

IV. Sąsiedztwo polsko-czeskie. Stereotypy w świetle relacji społecznych, politycznych i kulturowych

1. Do 1526 roku

2. Od czasów nowożytnych do 1918 roku

3. Dwadzieścia lat niepodległości

4. W obozie socjalistycznym

5. Obraz sąsiedztwa i czeskie widzenie Polaków po 1989 roku

5.1. Lata 90.

5.2. Przełom XX i XXI wieku

6. Specyfika Śląska Cieszyńskiego i regionu libereckiego

7. Polak i Polska w czeskich podręcznikach do nauki historii

V. Stereotypy czesko-polskie — teraźniejszość (wyniki badań empirycznych)

1. Podobieństwa i różnice

2. Wzajemne kontakty

3. Stereotypy: szczegółowa analiza cech

3.1. Charakterystyka niewywołana (pytanie otwarte)

3.2. Analiza cech wywołanych dyferencjałem semantycznym

4. Varia

VI. Stereotypy czesko-polskie — przyszłość i przeszłość (wyniki badań empirycznych)

1. Przyszłość

2. Przeszłość

VII. Próba generalizacji, sformułowanie wniosków i spojrzenie w przyszłość

1. Odniesienia do hipotez badawczych

2. Stereotypy czesko-polskie (z uwzględnieniem ich zróżnicowania regionalnego)

3. Czeskie stereotypy Polaków — determinanty stanu rzeczy

4. Przyszłość stereotypów czesko-polskich

Uwagi końcowe

Aneks

Spis tabel

Bibliografia

Summary

Indeks osób