Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych Wojciech Rup

CENA KSIAZKI 300x150 - Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych	Wojciech Rup

Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych Wojciech Rup

Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu różnych dziedzin. W publikacji przedstawiono pełen zakres problemów związanych z wykonywaniem wydatków budżetowych – od organizacji gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych, poprzez procedury wydatkowania środków, aż do kontroli wydatków i ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji wydatków. W poszczególnych rozdziałach omówiono: 1. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych. 2. Uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej spoczywające na: -organie wykonawczym w jst, -kierowniku jednostki, -głównym księgowym jednostki, -pracownikach jednostek budżetowych, -jednostkach obsługujących i jednostkach obsługiwanych.Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej. 3. Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej. 4. Wydatkowanie środków budżetowych i rozliczenia VAT, w tym: -zaciąganie zobowiązań prawnych i kontrasygnata, -dyspozycja środkami pieniężnymi i wykonanie dyspozycji -środkami pieniężnymi, -środki europejskie, -rozliczenia VAT. 5. Szczególne formy wydatkowania środków, w tym: -dotacje z budżetu, -obroty wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego i w budżecie państwa, -kompensata wzajemnych należności, -płatności za pośrednictwem zaliczek i służbowych kart płatniczych, -wydatki niewygasłe. 6. Klasyfikacja i ewidencja wydatkowania środków (ewidencja wydatków i kosztów, sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych). 7. Wydatkowanie środków według rodzajów działalności (w tym: szkoły i placówki oświatowe, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, administracja publiczna). 8. Kontrola i odpowiedzialność za gospodarkę finansową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dużo uwagi poświęcono sprawom ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem różnic pomiędzy gospodarką finansową i rachunkowością. Poruszana w książce problematyka jest opisana odrębnie dla państwowego i samorządowego sektora finansów publicznych. Publikacja uwzględnia również najważniejsze rozwiązania prawne w finansach publicznych związane ze zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.). Książka przeznaczona jest dla pracowników służb finansowych i księgowości w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!