Zarzadzanie placówka oswiatowa 208x300 - Zarządzanie placówką oświatową Roman LorensZarządzanie placówką oświatową Roman Lorens

Publikacja dla dyrektorów placówek oświatowych i kandydatów na dyrektora, wskazująca i omawiająca umocowania prawne działań, które musi podejmować dyrektor, wypełniając swoją funkcję. Książka podzielona jest na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym pt. Objęcie stanowiska dyrektora szkoły omówiono regulacje prawne związane z obejmowaniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej – m in. wymagania stawiane kandydatowi, konieczność opracowania koncepcji funkcjonowania placówki, nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem, przekazanie szkoły, a także procedury związane z odwołaniem lub rezygnacją dyrektora ze stanowiska. Drugi rozdział pt. Zarządzanie szkołą ukazuje zadania dyrektora związane m.in. z zatrudnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, awansem nauczycieli, nadzorem pedagogicznym, kontrolą zarządczą, odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i obowiązkiem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. W rozdziale trzecim pt. Dyrektor w świetle prawa przedstawiono rozwiązania prawne związane z samą osobą dyrektora: dodatki, które otrzymuje dyrektor za pełnioną funkcję, jego czas pracy, zastępstwa doraźne, urlopy, ocenę pracy, oświadczenie majątkowe oraz prawne rozstrzygnięcia związane z ewentualnym prowadzeniem działalności gospodarczej i politycznej.Omówione w książce akty prawne obejmują nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale także wyroki sądów różnych instancji, rozstrzygające problematyczne kwestie. Na końcu książki zamieszczono załącznik przedstawiający poszczególne akty prawne i wskazano najważniejsze regulacje w nich zawarte. Zamieszczone przepisy dotyczą działalności statutowej placówek oświatowych, prawa państwowego, stosunku pracy, urlopów, ochrony pracujących i bhp, zbiorowego prawa pracy oraz prawa finansowego i podatkowego.

Leave a Reply