Polityka doświadczenia Agnieszka Rejniak-Majewska

Polityka doswiadczenia 207x300 - Polityka doświadczenia	Agnieszka Rejniak-MajewskaPolityka doświadczenia Agnieszka Rejniak-Majewska

Stworzona przez Clementa Greenberga wykładnia modernizmu jest do dzisiaj obecna w świecie sztuki jako „negatywny układ odniesienia” dla aktualnych koncepcji i stanowisk. Książka stanowi próbę zmierzenia się z utrwalonym i niejednokrotnie uproszczonym obrazem poglądów amerykańskiego krytyka, jak również zbadania tego, jak przyjęty przezeń model interpretacji sytuował się na szerszej, rozumianej – geograficznie i historycznie – mapie nowoczesnej sztuki i teorii sztuki. Począwszy od dziewiętnastowiecznych koncepcji autonomizmu estetycznego i „czystej formy”, przez formalistyczne teorie percepcji i interpretacje nowoczesnej twórczości, ukazane są złożone genealogie dziewiętnastowiecznego formalizmu w myśli o sztuce. Wraz z pytaniem o znaczenie Greenbergowskiego dziedzictwa są omawiane również

konteksty polemik z lat 60. i 70., związanych z doświadczeniami ówczesnej awangardy.
Przyjęta w książce perspektywa wiąże się z postulowanym w humanistyce ostatnich lat powrotem do kategorii doświadczenia jako ośrodka przecinania się kulturowych wzorców z tym, co subiektywne i jednostkowe. Spojrzenie na tradycję formalistycznej krytyki pod kątem jej związków z konkretnymi praktykami artystycznymi i implikowanych odbiorczych nastawień stanowi próbę przełamania utrwalonych wyobrażeń na temat formalizmu jako chłodnej, bezosobowej metody bądź wizji estetycznego autonomizmu izolującej fakty artystyczne od innych zjawisk. Celem podjętych w książce analiz nie jest rekonstrukcja doktryny, która wtórnie nadawałaby jej zamknięty charakter, ale uchwycenie wzorców doświadczenia, jakie były angażowane i legitymizowane w formalistycznej krytyce sztuki.

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Zarys dziejów od X wieku do współczesności Andrzej Misiuk

Instytucje bezpieczenstwa wewnetrznego w Polsce 229x300 - Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Zarys dziejów od X wieku do współczesności Andrzej MisiukInstytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Zarys dziejów od X wieku do współczesności Andrzej Misiuk

Monografia stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji oraz zakresu przedmiotowego instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce od początków państwowości w X w. do współczesności. Opracowanie ma charakter syntezy i stanowi uwieńczenie wieloletnich badań autora w tym obszarze aktywności państwa, ale również lokalnych społeczności na różnym etapie ich organizacji oraz wielu rodzimych badaczy, którzy zajmowali się wybranymi zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, granic państwowych oraz instytucji policyjnych.

W pracy przyjęto układ chronologiczny. W dziewięciu rozdziałach na tle kolejnych etapów rozwoju ustrojowo-politycznego państwa polskiego przedstawiono przegląd historyczny rodzimych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Psychologiczny GPS Marta Pawlikowska-Olszta

Psychologiczny GPS 219x300 - Psychologiczny GPS Marta Pawlikowska-OlsztaPsychologiczny GPS Marta Pawlikowska-Olszta

Zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie mają udane związki i są zadowoleni ze swojej pracy, a inni mają wieczne poczucie, że w ich życiu prywatnym i zawodowym wszystko idzie jak po grudzie? To, czy jesteś w pierwszej, czy drugiej grupie nie ma nic wspólnego z tym, że „ten ktoś ma szczęście”, czy też z tym, że „komuś łatwo wszystko przychodzi”. To efekt tego, czy dobrze o sobie myślisz, jak budujesz poczucie własnej wartości, planujesz rozwój i budujesz relacje z innymi. Jeśli pracujesz za dużo, nie umiesz odmawiać – szefowi, dzieciom, rodzicom, reagujesz złością i agresją na sytuacje konfliktowe – ta książka jest dla ciebie. To poradnik, który w przystępny sposób mówi, skąd się biorą twoje zachowania, myśli i emocje. Uświadamia ci mechanizmy, które decydują o twoim zachowaniu. Daje narzędzia, by wprowadzać zmiany i zmieniać życie na lepsze, spokojniejsze, szczęśliwsze. Z przykładów innych osób dowiesz się, jak spojrzeć na siebie z obiektywnym dystansem – dlaczego zachowujesz się, myślisz i odczuwasz tak a nie inaczej. Dzięki konkretnym wskazówkom nauczysz się, jak zmieniać swoje życie krok po kroku. Rekomendacje: Niezwykle ciekawa, napisana z pasją i oddaniem książka, która może być dla wielu ogromnym wsparciem i drogowskazem w życiu. Autorka zebrała w swojej publikacji bogactwo wiedzy, badań i doświadczeń, które mogą pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami w pracy zawodowej i codziennym życiu. Pokazuje, czego możemy spodziewać się po sobie, kiedy chcemy zmiany, i co warto wiedzieć, żeby minimalizować rozczarowania i frustracje. Zachęca do pokonywania ograniczających nas przekonań, pokazuje bogactwo opcji rozwoju i daje wskazówki, z czyjej pomocy możemy korzystać. Kiedy mamy uczucie, że czasami w życiu kręcimy się w kółko, warto sięgnąć do tej książki, aby przerwać zaklęty krąg i – jak pisze autorka – zamiast sięgać do horoskopów, skorzystać z rzetelnej wiedzy. Sebastian Kotow CEO Institute of Behavioral Design Wykładowca psychologii zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego

Niespokojny umysł Kay Redfield Jamison

Niespokojny umysł Kay Redfield Jamison 211x300 - Niespokojny umysł	Kay Redfield JamisonNiespokojny umysł Kay Redfield Jamison

Przejmujący opis psychozy maniakalno-depresyjnej napisany przez lekarza dotkniętego tą chorobą.

Doktor Kay Redfield Jamison jest psychologiem, terapeutą i jednym z największych autorytetów w zakresie problematyki związanej z psychozą maniakalno-depresyjną. Doświadczyła tej choroby również osobiście. Przez cały okres swojej kariery akademickiej cierpiała z powodu tych samych niezwykłych wyżów psychicznych i katastrofalnych depresji, co wielu jej pacjentów. Niespokojny umysł jest pamiętnikiem pełnym odwagi, poczucia humoru i mądrości, w którym autorka opisuje psychozę maniakalno-depresyjną z dwóch punktów widzenia, lekarza i pacjenta, ujawniając zarówno lęk związany z tą chorobą, jak i jej okrutną zwodniczość. To książka dla tych, którzy cierpią na zaburzenia nastroju, a także dla tych, którzy chcą zrozumieć doświadczenia depresji i manii.

Teorie stosunków międzynarodowych Jacek Czaputowicz

TEORIE STOSUNKoW MIeDZYNARODOWYCH 211x300 - Teorie stosunków międzynarodowych Jacek CzaputowiczTeorie stosunków międzynarodowych Jacek Czaputowicz

Książka wyczerpująco opisuje najważniejsze zagadnienia teoretyczne w stosunkach międzynarodowych, podaje liczne przykłady praktycznego zastosowania poszczególnych teorii, analizuje studia przypadków i wydarzenia historyczne. Praca ma charakter interdyscyplinarny z szerokimi odniesieniami do filozofii, socjologii i innych nauk społecznych.

Praca omawia i poddaje krytycznej analizie współczesne teorie stosunków międzynarodowych:

  • realizm,
  • liberalizm,
  • globalizm,
  • neorealizm,
  • neoliberalizm,
  • szkołę angielską,
  • konstruktywizm,
  • teorie integracji europejskiej,
  • feminizm,
  • teorie normatywne i postmodernizm.

Znajomość teorii politycznych umożliwia analizę współczesnych relacji, pozwala na prognozowanie i ocenę użyteczności wybranych teorii w globalnej polityce. Autor omawia poglądy najwybitniejszych twórców poszczególnych teorii: od Tukidydesa, przez Hobbesa, Rousseau, Locke’a, Bulla, po Huntingtona czy Fukuyame.

Książka przeznaczona dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa.

ArchiCAD 21. Kurs video

ArchiCAD 21. Kurs video 210x300 - ArchiCAD 21. Kurs videoArchiCAD 21. Kurs video. Poziom drugi. Nowe funkcje programu

W ramach tego kursu video będziesz:
Budować wirtualną makietę projektu.
Korzystać z nowych funkcji programu.
Tworzyć automatyczną dokumentację modelu z użyciem wyspecjalizowanych narzędzi.
Udostępniać wirtualny projekt za pomocą formatu BIMx.
Otwierać projekty wykonane we wcześniejszych wersjach i migrować je do wersji najnowszej.
Wykorzystywać nowe możliwości interfejsu do wygodnej pracy na widokach i modelu.
Stosować w pracy warianty grafiki.
Wyświetlać projekt z użyciem stylów 3D.
Zmieniać materiały wykończeń elementów z użyciem wygodnej palety malarza powierzchni.
Stosować nowe możliwości podczas wymiarowania projektu.
Używać nowych opcji podczas powielania elementów, również wzdłuż wybranej ścieżki.
Budować schody z wykorzystaniem różnych możliwości nowego narzędzia.
Budować balustrady na powiązanych elementach.
Tworzyć własne wzory balustrad.
Udostępniać model i dokumentację programu w formacie BIMx.

ZOBACZ KURS>>>

 

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej Piotr Domaradzki Jerzy Krzyszkowski

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastepczej 210x300 - Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej	Piotr Domaradzki Jerzy KrzyszkowskiWsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej Piotr Domaradzki Jerzy Krzyszkowski

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością dla każdego człowieka, zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje, że pomoc rodzinie, która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych, jest zapisana jako obowiązek w ustawie o pomocy społecznej, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012 r. szczegółowo reguluje publiczne działania w tym obszarze.

Publikacja skierowana jest do asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Może być użyteczna dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz polityków lokalnych, a także edukatorów kształcących przyszłych pracowników zawodów pomocowych.

Autorami opracowania są: osoba mająca doświadczenie zawodowe w publicznej pomocy społecznej oraz nauczyciel akademicki zajmujący się kształceniem i szkoleniem pracowników socjalnych i polityków społecznych, będący autorem licznych publikacji dotyczących tej sfery działalności praktycznej.

Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy Dariusz Makowski

Inspekcja pracy jako instytucja panstwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy 210x300 - Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy	Dariusz MakowskiInspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy Dariusz Makowski

Książka jest poświęcona jednej z podstawowych instytucji prawnych z dziedziny ochrony pracy. Rozważania autora koncentrują się wokół przyjętego założenia badawczego, zgodnie z którym treść regulacji dotyczących inspekcji pracy jest determinowana przez zmieniające się uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej i politycznej. Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny oraz uwzględnia w szerokim zakresie źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i obcego. Na gruncie prawa polskiego wywód został dodatkowo osadzony w kontekście historycznym i ewolucyjnym. Tak zróżnicowany dobór źródeł normatywnych pozwolił przedstawić tytułową instytucję w ujęciu modelowym. W publikacji wyeksponowano znaczenie sfery kompetencyjnej inspekcji pracy, w ramach której kluczową rolę odgrywają funkcje tej inspekcji.

Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych Renata Orłowska

UWARUNKOWANIA I SKUTKI ROZWOJU MIGRACJI EKONOMICZNYCH 213x300 - Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych	Renata OrłowskaUwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych Renata Orłowska

Celem niniejszej pracy jest próba wskazania z jednej strony podstawowych przyczyn imigracji i emigracji do/z UE a z drugiej strony znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydują o atrakcyjności UE dla poszukiwanych zasobów pracy, czy są to głównie bodźce płacowe i tym samym różnica w wynagrodzeniach, czy może bodźce pozapłacowe odgrywają większa rolę, czy też sytuacja wygląda różnie w zależności od poziomu kwalifikacji zasobów pracy, czy też inne czynniki. Odpowiedź na to pytanie ma przede wszystkim pomóc w sformułowaniu bardziej efektywnej wspólnotowej polityki imigracyjnej, która przyczyniłaby się do szybszego dostosowania Europy do potrzeb gospodarki światowej.

Reklama Jacek Kall

REKLAMA 212x300 - Reklama	Jacek KallReklama Jacek Kall

Jest to nowe zmienione i rozszerzone wydanie popularnej książki poświęconej zagadnieniom reklamy. Autor, Jacek Kall, wyjaśnia w niej, czym jest i jak działa reklama, podpowiada, jak opracować strategię reklamy, ucząc przy tym, co składa się na strategię reklamy, jak i gdzie zdobyć potrzebne informacje, do kogo i w jakim celu skierować reklamę, co i jak obiecać w reklamie, jak przygotować plan mediów oraz ile wydać na reklamę. Pomaga także wybrać odpowiednie media i rodzaje reklamy oraz tłumaczy, jak przeprowadzić testowanie wstępne reklamy oraz zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej.