Ustawa o Policji

Ustawa o Policji - Ustawa o Policji

Ustawa o Policji

Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o Policji, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria „Twoje Prawo” zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Meritum Prawo pracy Kazimierz Jaśkowski

Meritum Prawo pracy - Meritum Prawo pracy 	Kazimierz Jaśkowski

Meritum Prawo pracy Kazimierz Jaśkowski

Meritum Prawo pracy jest wyjątkową na rynku wydawniczym pozycją ukazującą się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji. Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Najważniejsze nowości w wydaniu 2023: • nowe regulacje dotyczące warunków wykonywania pracy zdalnej, • grant na pracę zdalną (w miejsce telepracy) w związku z zatrudnianiem osoby bezrobotnej, • omówienie opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia za pracę osób młodocianych, • omówienie zmian w Kodeksie pracy związanych z nowymi przepisami o kontroli trzeźwości pracownika – nowe uprawnienia pracodawcy, • szczegółowe omówienie rządowego projektu kolejnych zmian w Kodeksie pracy, implementujących dyrektywy unijne dotyczące treści umowy o pracę (warunków zatrudnienia) oraz tzw. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów (Work-life balance), • porównanie sytuacji i warunków zatrudniania pracowników obecnie i po uchwaleniu zmian Kodeksu wynikających z projektu „implementacyjnego” i konsekwencji dla obu stron umowy o pracę, • cd. ww. projektowanych zmian – dotyczących umowy na okres próbny oraz nowych rodzajów urlopów. MERITUMto szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykłade Zawiera: – omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury), – wyraźnie wyodrębnione przykłady, – sugerowane rozwiązania możliwych problemów. Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji: – rozbudowany system wewnętrznych odesłań, – szczegółowy indeks rzeczowy, – numery boczne na marginesach, – schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji, – wzory pism i dokumentów, – wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!, – aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd. Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów: – papier biblijny, – zakładki.

Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych Marta Banach

Polityka rachunkowosci w jednostkach budzetowych - Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych	Marta Banach

Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych Marta Banach

W książce zawarte są poniższe tematyki: 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych. 2. Plan kont wraz z opisem oraz informacjami, co można księgować na poszczególnych kontach. 3. Schematy księgowe do poszczególnych kont. 4. Przykłady księgowań na przykładzie konkretnych jednostek budżetowych.

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe Heropolitańska Izabela Andrzejuk Barbara

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe - Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	Heropolitańska Izabela Andrzejuk Barbara

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe Heropolitańska Izabela Andrzejuk Barbara

W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano zagadnienia dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz akredytywy standby. Czytelnik znajdzie w niej przykłady gwarancji, regwarancji, wzory umów przelewu wierzytelności z gwarancji, akredytyw standby, gwarancji przetargowych oraz orzeczenia sądów i Krajowej Izby Odwoławczej. Autorki omówiły również: – gwarancje wekslowe, – gwarancje morskie, – gwarancje w branży turystycznej, – gwarancje dotyczące gier hazardowych, – gwarancje w prawie ochrony środowiska (odpady, zużyty sprzęt elektryczny), – gwarancje domów maklerskich, – gwarancje celne. Nowe wydanie zostało znacznie rozszerzone i uaktualnione – dodano przykłady nowych gwarancji (dotyczących transportu drogowego, deweloperskich i związanych z działalnością biur usług płatniczych oraz umów cesji praw z gwarancji), a także tezy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej na temat gwarancji przetargowych. Publikacja przeznaczona jest głównie dla pracowników banków i ubezpieczycieli, podmiotów zlecających udzielenie gwarancji lub akredytywy standby. Zainteresuje również przedstawicieli podmiotów będących ich beneficjentami.

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF – metody i korekty konsolidacyjne – zbycia i nabycia Anna Gierusz

Konsolidacja sprawozdan finansowych wedlug MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia - Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF - metody i korekty konsolidacyjne - zbycia i nabycia	Anna Gierusz

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF – metody i korekty konsolidacyjne – zbycia i nabycia Anna Gierusz

Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych definicji do kwestii bardzo specjalistycznych – będzie z pewnością cenną pozycją dla głównego księgowego i dyrektora finansowego, szczególnie w grupach kapitałowych. Opracowana została w taki sposób, że może stanowić zarówno podręcznik do samodzielnej nauki, jak i pomoc dydaktyczną przy prowadzeniu zajęć na studiach oraz przygotowujących do egzaminów zawodowych. Wielką zaletą publikacji jest połączenie teorii z praktyką.

Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach Adrian Prusik

Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach - Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach	Adrian Prusik

Praca zdalna Praktyczny przewodnik po nowych przepisach Adrian Prusik

Publikacja omawia nowe rozwiązania legislacyjne dotyczące pracy zdalnej wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy na mocy ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Praca zdalna oznacza odejście od tradycyjnego modelu pracy, który dotychczas dominował w Kodeksie pracy. Jednym z podstawowych założeń tradycyjnego modelu była kontrola pracodawcy nad przestrzenią fizyczną, w której wykonywana jest praca. Założenie to było podstawą do ukształtowania m.in. rozkładu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy, a także dopuszczania szerszego zakresu prawnie dozwolonej ingerencji w dobra osobiste pracownika świadczącego pracę na terenie zakładu pracy. W tym kontekście praca zdalna ma rewolucyjny charakter, oznacza bowiem zinstytucjonalizowanie zjawiska przenoszenia pracy z zakładu pracy do przestrzeni prywatnej pracownika, gdzie ma szansę stać się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Autor skupia się w opracowaniu na praktycznych problemach związanych z wdrożeniem i stosowaniem nowych przepisów. Identyfikuje problemy, które pojawią się przed pracodawcami i pracownikami podczas stosowania nowych przepisów, i proponuje ich rozwiązanie. Dodatkowo w publikacji graficznie wyeksponowano najważniejsze zagadnienia oraz przykłady obrazujące nowe rozwiązania prawne. Książka w szczególności jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów, ale również pracowników działów HR, kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, prawników obsługujących pracodawców. Może też zainteresować każdego pracownika, a także być pomocnym narzędziem dydaktycznym dla wykładowców oraz studentów.

Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego Maciej Muzyka

Skarga na przewleklosc postepowania cywilnego - Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego	Maciej Muzyka

Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego Maciej Muzyka

Właściwa interpretacja przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, zwanej ustawą o skardze na przewlekłość, jest zagadnieniem niełatwym. Wynika to m.in. z konieczności uwzględnienia w procesie wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autor ocenił obecną regulację z perspektywy efektywności i prawidłowości tego postępowania. Zajął zajął się również samą naturą skargi na przewlekłość´, jej miejscem w systemie środków prawnych w postępowaniu cywilnym oraz zagadnieniami związanymi z istota? przewlekłości w postępowaniu cywilnym. Uwzględnił wszelkie aspekty ustrojowe zarówno z poziomu ustawy zasadniczej, jak i regulacji prawa europejskiego. Publikacja została wzbogacona o liczne przykłady z orzecznictwa. Książka stanowi źródło informacji dla praktyków, którzy mają do czynienia z postępowaniem cywilnym – sędziów, profesjonalnych pełnomocników, komorników, prokuratorów. Powinna zainteresować także pracowników naukowych zajmujących się? prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym, prawami człowieka oraz prawem konstytucyjnym.

Akta karne dla aplikantów Igor Tuleya Anna Wielgolewska Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Akta karne dla aplikantow - Akta karne dla aplikantów	Igor Tuleya Anna Wielgolewska Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Akta karne dla aplikantów Igor Tuleya Anna Wielgolewska Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Książka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Części trzecia i czwarta zawierają propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich, uwzględniających opis istotnych zagadnień sporządzonych przez powołany zespół do przygotowania zadań egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego. W nowym wydaniu szczególny nacisk położono na problematykę zarzutów apelacyjnych w warunkach zmiany modelu postępowania odwoławczego związanego z reformatoryjnym orzekaniem przez sąd odwoławczy. Zawarto w nim także uzasadnienia wyroków sporządzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami na formularzu uzasadnień w sprawach karnych oraz krótkie omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów ułatwiających prawidłowe sporządzenie apelacji.

Ściganie przestępstwa zgwałcenia Aspekty dogmatyczne i praktyczne Artur Pietryka

Sciganie przestepstwa zgwalcenia Aspekty dogmatyczne i praktyczne - Ściganie przestępstwa zgwałcenia Aspekty dogmatyczne i praktyczne	Artur Pietryka

Ściganie przestępstwa zgwałcenia Aspekty dogmatyczne i praktyczne Artur Pietryka

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki dotyczącej materialnych i procesowych aspektów ścigania przestępstwa zgwałcenia. Autor poddał analizie m.in. takie zagadnienia jak: • obowiązek zawiadomienia o przestępstwie i tryb ścigania, • warunki przesłuchiwania pokrzywdzonych, • rola i zadania biegłych psychologów i lekarzy w procedurze ścigania przestępstwa zgwałcenia, • obraz statystyczny ścigania zgwałceń w Polsce. W publikacji przedstawiono zarówno instytucje krajowe, jak i międzynarodowe, które zostały stworzone w celu efektywnego ścigania tego przestępstwa i ochrony pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją. Wskazano, na czym polega szczególny charakter tych instytucji z perspektywy ochrony interesów pokrzywdzonych i podejrzanych.\ Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz funkcjonariuszy organów ścigania. Zainteresuje pracowników działów kadr i menedżerów – w zakresie zgłaszania niewłaściwych zachowań seksualnych, w tym zgwałceń.

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny Modrzejewski Piotr

Odpowiedzialnosc cywilna z tytulu szkody wyrzadzonej przez niebezpieczny produkt medyczny - Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny	Modrzejewski Piotr

Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny Modrzejewski Piotr

Książka analizuje problemy związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny. Dotyczą one m.in. określenia producenta i jego obowiązków informacyjnych, ustalenia momentu powstania odpowiedzialności za produkt, identyfikacji podmiotu poszkodowanego czy określenia przesłanek odpowiedzialności. Autor szczegółowo wyjaśnia pojęcie produktu niebezpiecznego, wskazuje warunki ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności producenta, termin przedawnienia roszczeń przysługujących poszkodowanemu oraz omawia sytuację zbiegu podstaw odpowiedzialności szpitala, lekarza i producenta. Opracowanie przeznaczone jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników naukowych zajmujących się prawem cywilnym, UE i medycznym, a także dla przedsiębiorców w branżach medycznych i farmaceutycznych. Rekomendowane jest również studentom prawa jako literatura uzupełniająca.