Procedury bhp w placówce medycznej

Procedury bhp w placowce medycznej - Procedury bhp w placówce medycznej

Procedury bhp w placówce medycznej

Praca w ochronie zdrowia wiąże się z różnymi zagrożeniami dla wykonującego ją personelu medycznego. Należą do nich m.in. promieniowanie jonizujące, pole elektromagnetyczne, substancje chemiczne (w tym o działaniu rakotwórczym i mutagennym), nadmierny wysiłek fizyczny, stres, agresja pacjentów. E-book jest pomocny w przygotowaniu procedur bhp w placówce medycznej dotyczących najczęściej spotykanych w środowisku pracy czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających ich zdrowiu oraz życiu. 

Definicja i zakres prawa służb specjalnych Przemysław Szustakiewicz

Definicja i zakres prawa sluzb specjalnych - Definicja i zakres prawa służb specjalnych	Przemysław Szustakiewicz

Definicja i zakres prawa służb specjalnych Przemysław Szustakiewicz

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompendium wiedzy o służbach specjalnych. Od początku XXI wieku kwestia kompetencji oraz metod działania służb specjalnych ogniskuje wokół siebie coraz więcej problemów związanych z podstawami prawnymi działania służb specjalnych. Poszerzający się zakres ich uprawnień oraz wzrost liczebny przyczyniły się do powstania nowej dziedziny prawa prawa służb specjalnych. Jej wyodrębnienie ma służyć opisaniu za pomocą metod prawnych wyjątkowej działalności służb, ale również mechanizmów pozwalających na ich kontrolę w demokratycznym państwie prawa. Zamysłem pracy jest więc przedstawienie i opisanie obecnej pozycji, organizacji oraz posiadanych kompetencji służb specjalnych, ich usystematyzowanie, a także omówienie zasad kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi.

Handel elektroniczny Praktyczny poradnik

Handel elektroniczny Praktyczny poradnik - Handel elektroniczny Praktyczny poradnik

Handel elektroniczny Praktyczny poradnik

Handel elektroniczny to ogromna i wciąż dynamicznie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki.

Specyfika tej branży wymusiła wytyczenie ram prawnych jej funkcjonowania zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i polskiego. Każdy uczestnik handlu internetowego powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale przede wszystkim powinien je poznać i wykonywać przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze e-handlu, tak aby bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi standardami prowadzić swój biznes. Stosowanie przepisów dotyczących handlu internetowego może być problematyczne ze względu na ich rozproszenie w wielu aktach prawnych, a ponadto dlatego, że dla handlu elektronicznego istotne są nie tylko regulacje skierowane wprost do jego uczestników, ale również te o charakterze ogólniejszym, usytuowane np. w Kodeksie cywilnym czy w Prawie telekomunikacyjnym.

W prezentowanej publikacji wszystkie najważniejsze aspekty prawne związane z handlem w Internecie omówiono w sposób kompleksowy i praktyczny.

Przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:

• istota świadczenia usług drogą elektroniczną

• charakterystyka umów zawartych na odległość i formy zawierania umów

• znaczenie zasady państwa pochodzenia

• obowiązki informacyjne usługodawcy

• przygotowanie regulaminu świadczenia usług

• ochrona konsumentów

• dodatkowe wymogi wobec platform internetowych

• ochrona danych osobowych i zasady ich przetwarzania

• polityka prywatności

• polityka plików cookies

• regulacje antyspamowe

• ochrona własności intelektualnej

• prawa do baz danych

• wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych.

Publikacja stanowi poradnik dla osób działających w obszarze handlu elektronicznego i chcących zrozumieć prawne podstawy jego funkcjonowania – zarówno w szerokiej perspektywie dyrektyw unijnych, jak i w kwestiach tak szczegółowych, jak zamieszczenie cudzych zdjęć na profilach w mediach społecznościowych.

Prawidłowe i świadome stosowanie przepisów zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego działalności prowadzonej w Internecie bez narażania się na ewentualne roszczenia ze strony innych uczestników lub sankcje administracyjne.

Blade Runner O prawach quasi-człowieka

Blade Runner O prawach quasi czlowieka - Blade Runner O prawach quasi-człowieka

Blade Runner O prawach quasi-człowieka

Pytaniem nas nurtującym jest czy jeśli dzięki technologii przyszłości da się stworzyć żywy organizm na kształt człowieka, będzie on mógł stać się podmiotem prawa, a co za tym idzie czy ten twór może zostać objęty ochroną prawną, jaką zapewnia dziś ludziom system ochrony praw człowieka? () Tytułowy problem jeszcze jakiś czas temu mógł się wydawać pomysłem aktualnym tylko dla pisarzy i miłośników literatury oraz filmu science fiction. Dziś już z całą pewnością wiemy, co po części uzmysłowiła nam praca nad prezentowaną tu książką, że nie jest to jedynie wydumany pomysł filozofów ani też wyłącznie tematyka dzieł fantastyczno-naukowych. Kwestia przez nas poruszona prędzej czy później stanie się doniosłym problemem nie tylko naukowym, ale przede wszystkim praktycznym, ze wszystkimi tego konsekwencjami
Prof. Kamil Zeidler, fragment Prologu
Książka Blade Runner. O prawach quasi-człowieka ukazuje się w serii wydawniczej Studia z Estetyki Prawa, funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wielowiekowe i głęboko humanistyczne tradycje prawnicze sprawiają, że często prawnicy to nie tylko zwykli rzemieślnicy prawa, ale też artyści na usługach samej Iustitii. Uniwersytety zaś, na których od średniowiecza prawo było jednym z czterech podstawowych fakultetów, to nie szkoły zawodowe, a universitas, czyli wspólnoty nauczających i uczących się ku chwale prawdy, sprawiedliwości, równości, dobra i piękna. Ta ostatnia idea i wartość, w połączeniu ze studiami nad prawem, jest motywem przewodnim Studiów z Estetyki Prawa.

Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych Dariusz Dwojewski Helena Szewczyk

Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkol i placowek oswiatowych - Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych	Dariusz Dwojewski Helena Szewczyk

Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych Dariusz Dwojewski Helena Szewczyk

Publikacja stanowi analizę polskiego systemu prawnego w zakresie stosunków pracy nauczycieli w szkołach publicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia polskiego prawa pracy w zakresie prawnej ochrony nauczycieli, m.in. przed zwolnieniem z pracy, nierównym traktowaniem, dyskryminacją czy mobbingiem.

W książce dokonano charakterystyki środków prawnych, za pomocą których ochrona ta jest realizowana w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, a także w prawie cywilnym i karnym.

Autorzy omówili m.in. następujące zagadnienia:

? podstawy zatrudnienia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego aktu mianowania i jego skutków prawnych;

? nawiązanie, zmiana oraz ustanie stosunku pracy, w tym skutki prawne wadliwego nawiązania stosunku pracy;

? warunki pracy i płacy;

? szczególne obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli oraz dochodzenie roszczeń przed sądami pracy.

Opracowanie zawiera również szczegółowe omówienie przepisów regulujących awans zawodowy nauczycieli, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

Książka jest przeznaczona zarówno dla dyrektorów szkół, jak i dla nauczycieli, pracowników kuratoriów oświaty, działów kadr, okręgowych inspektoratów pracy. Zainteresuje również przedstawicieli zawodów prawniczych ? adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz wzory pism Małgorzata Mędrala

Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Komentarz wzory pism - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz wzory pism	Małgorzata Mędrala

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz wzory pism Małgorzata Mędrala

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki.

W komentarzu uwzględniono m.in.:

• szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców obowiązujące w trakcie pandemii COVID-19;

• kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w działalności socjalnej u pracodawców;

• aspekty podatkowo-składkowe prowadzenia działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czytelnik pozna możliwe do wprowadzenia rozwiązania z zakresu działalności socjalnej dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych, a także różnice w zakresie prowadzenia funduszu na podstawie ustaw szczegółowych, takich jak Karta Nauczyciela czy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem publikacji są wzory regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przydatnych dokumentów.

Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych Robert Suwaj

Zasady nakladania administracyjnych kar pienieznych - Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych	Robert Suwaj

Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych Robert Suwaj

W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych. Omówiono ogólne normy w sprawach administracyjnych kar pieniężnych dotyczące wszystkich typów kar, a także zasady związane z postępowaniem wyjaśniającym, decydowaniem i miarkowaniem administracyjnych kar pieniężnych, wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Publikacja odpowiada m.in. na pytania dotyczące:

legalności sankcjonowania deliktów administracyjnych zarówno środkami penalnymi, jak i administracyjnymi karami pieniężnymi;

stosowania regulacji dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w każdej sprawie oraz w pełnym zakresie (w szczególności co do odstąpienia od nakładania oraz miarkowania);

możliwości proporcjonalnego, adekwatnego i niezbędnego wymierzania zarówno kar określonych widełkowo, jak i w sposób sztywny;

dopuszczalności wielokrotnego karania tego samego adresata za to samo zachowanie różnymi karami administracyjnymi.

Książka przeznaczona jest w szczególności dla pracowników wszystkich organów administracji publicznej (w tym także organów regulacyjnych), zajmujących się prowadzeniem postępowań w sprawach nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Będzie przydatna również dla profesjonalnych pełnomocników występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także dla samych sędziów orzekających w przedmiocie kar pieniężnych za delikty administracyjne. Zainteresuje także studentów i doktorantów na studiach prawniczych i administracyjnych.

Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej Karolina Borońska-Hryniewiecka

Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej - Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej	Karolina Borońska-Hryniewiecka

Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej Karolina Borońska-Hryniewiecka

Książka jest całościową analizą ważnej i skomplikowanej kwestii roli parlamentów narodowych państw członkowskich w systemie politycznym Unii Europejskiej. () Autorka wykorzystuje swoją głęboką wiedzę, łącząc znajomość światowej literatury przedmiotu i systematyczne obserwacje europejskiej polityki. Opinie i diagnozy dotyczące przyszłości procesów politycznych formułuje z zachowaniem akademickiej dyscypliny intelektualnej. prof. dr hab. Zdzisław Mach, Uniwersytet Jagielloński Autorka zajmuje się tematem niezbyt często podejmowanym przez polskich uczonych, w sposób ciekawy pod względem teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. Przedstawia wiele nieznanych szerzej informacji, np. na temat tzw. zielonej kartki i horyzontalnej współpracy parlamentów narodowych w UE. Formułuje frapujący problem badawczy: czy parlamenty narodowe powinny zwiększać swoją rolę w polityce europejskiej, a jeśli tak, czy będzie to raczej sprzyjać integracji, czy też przyczyni się do obniżenia skuteczności procesów decyzyjnych w UE, a tym samym utrudni integrację. prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski Monografia ta stanowi nader udane połączenie spójnej perspektywy teoretycznej oraz pogłębionej analizy porównawczej z wykorzystaniem nowych danych empirycznych. Autorka konfrontuje rosnącą popularność polityczno-normatywnego postulatu zwiększenia roli parlamentów narodowych w systemie politycznym Unii Europejskiej z faktycznym zaangażowaniem parlamentów w sprawy europejskie. Stawia kluczowe pytanie o to, na ile parlamenty pełnią rolę autonomicznych aktorów i agentów demokratyzacji unijnego systemu decyzyjnego, a na ile pozostają agentami egzekutywy, reprodukując i pogłębiając unijny deficyt demokracji. dr hab. Agnieszka Cianciara, prof. ISP PAN

Stan epidemii Konstrukcja prawna Leszek Bosek

Stan epidemii Konstrukcja prawna - Stan epidemii Konstrukcja prawna	Leszek Bosek

Stan epidemii Konstrukcja prawna Leszek Bosek

Monografia wyczerpująco omawia podstawową instytucję polskiego prawa medycznego w szerokim prawnoporównawczym, prawnomiędzynarodowym oraz konstytucyjnym kontekście.

Monografia zawiera omówienie następujących zagadnień:

  • stanu epidemii w świetle powszechnego prawa międzynarodowego i europejskiego, w tym uregulowań Światowej Organizacji Zdrowia określających instytucję stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (z ang. „A Public Health Emergency of International Concern” (PHEIC)), Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, standardów Rady Europy, a w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie, Europejskiej Karty Społecznej oraz rekomendacji i zaleceń Zgromadzenia Parlamentarnego RE oraz Komitetu Ministrów RE, a także prawa UE, w tym uregulowań traktatowych oraz decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia;
  • stanu epidemii w świetle uregulowań wybranych państw UE, w tym niemieckiej konstrukcji stanu epidemii o zasięgu krajowym (Epidemische Lage von nationaler Tragweite), francuskiej konstrukcji stanu epidemii (l’état d’urgence sanitaire), włoskiej konstrukcji ogólnokrajowego stanu zagrożenia epidemicznego (stato di emergenza di rilievo nazionale), a także szwedzkiej ustawy o ochronie przed chorobami zakaźnymi i konstrukcji niewiążących formalnie zaleceń sanitarnych;
  • stanu epidemii w świetle ewolucji polskich uregulowań epidemicznych, w tym ustaw sanitarnych z 1919 r., 1935 r., 1963 r. oraz 2001 r.;
  • konstytucyjnych podstaw stanu epidemii, m.in. zwalczanie chorób epidemicznych w świetle art. 68 Konstytucji RP, zwalczanie chorób zakaźnych w reżimie klęski żywiołowej;
  • ustawowych ram stanu epidemii, w tym szczegółowa charakterystyka definicji legalnej stanu epidemii, ukształtowania upoważnień prawodawczych w ZapobChoróbU, problem szczepień przeciw COVID-19, stanu epidemii w świetle przepisów odrębnych, w tym z zakresu prawa cywilnego oraz przepisów funkcjonalnie związanych z instytucją stanu epidemii.
  • stanu epidemii w świetle praktyki legislacyjnej Rady Ministrów i Ministra Zdrowia związanej z epidemią COVID-19, w tym analizę rozporządzeń MZ i RM ustanawiających normatywne ograniczenia epidemiczne.

Opracowanie jest przydatne dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, teoretyków i praktyków ochrony zdrowia, studentów, a także podmiotów gospodarczych, pracodawców i pracowników, na których prawa i obowiązki bezpośrednio oddziałuje prawodawstwo epidemiczne oraz organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Prawo mieszkaniowe Trafny i praktyczny dobór przepisów

Prawo mieszkaniowe Trafny i praktyczny dobor przepisow - Prawo mieszkaniowe Trafny i praktyczny dobór przepisów

Prawo mieszkaniowe Trafny i praktyczny dobór przepisów

Publikacja zawiera:

• Prawo spółdzielcze,

• Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,

• Ustawę o własności lokali,

• Ustawę o gospodarce nieruchomościami.

• Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

• Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• Kodeks cywilny – wyciąg,

• Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

• Indeks rzeczowy.