Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27 Komentarz

Ustawa o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkow europejskich - Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27 Komentarz

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27 Komentarz

Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wiele rozwiązań pomocnych w trakcie kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej wyników postępowań związanych z wyborem projektów oraz ich realizacji. Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu oceny, na podstawie której dochodzi do wyboru projektów. Z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podmiotów zainteresowanych wsparciem z funduszy unijnych istotne jest, że normuje ona również zasady kontroli postępowań administracyjnych związanych z odmową przyznania dotacji unijnych. Kontrola ta odbywa się zarówno na poziomie instytucji uczestniczących w systemie wdrażania, jak i przez niezawisłe sądy administracyjne. Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników ministerstw zaangażowanych we wdrażanie i wykorzystanie funduszy unijnych, samorządów województw i jednostek im podległych, gmin i powiatów jako beneficjentów dotacji unijnych, a także urzędów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zainteresuje przedsiębiorców, jak również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Kontakty z dzieckiem Jak regulować jak egzekwować Poradnik praktyczny Joanna Hetman-Krajewska

Kontakty z dzieckiem Jak regulowac jak egzekwowac Poradnik praktyczny - Kontakty z dzieckiem Jak regulować jak egzekwować Poradnik praktyczny	Joanna Hetman-Krajewska

Kontakty z dzieckiem Jak regulować jak egzekwować Poradnik praktyczny Joanna Hetman-Krajewska

Publikacja to jedyny na rynku tak obszerny poradnik dotyczący spraw o kontakty z dziećmi – zarówno z punktu widzenia osób uprawnionych do kontaktów, jak i tych, które jako główni opiekunowie dziecka są zobowiązane do umożliwienia kontaktów z nim. Został napisany w przystępny sposób, najważniejsze zagadnienia ujęto w ramkach, a wyjaśnienia kwestii prawnych przeplatają przykłady wzięte z życia, pokazujące standardowe sytuacje w tego typu sprawach. Autorka traktuje tytułową problematykę w sposób kompleksowy – przede wszystkim przedstawia aspekty kontaktów dziecka z rodzicem, ale odrębnie omawia również zagadnienia dotyczące jego kontaktów z rodzeństwem, dziadkami bądź innymi osobami bliskimi (np. macochą czy ojczymem). Tekst uzupełniają wywiady ze specjalistami: sędzią rodzinnym, kuratorem sądowym, mediatorem, psychologiem dziecięcym, działaczem ruchu praw ojców, coachem, trenerem radykalnego wybaczania. Książka jest przeznaczona dla osób niebędących prawnikami, które szukają wyczerpujących informacji na temat prawnych aspektów spraw o kontakty z dzieckiem, a także dla pełnomocników procesowych zamierzających świadczyć pomoc prawną w takich sprawach.

Dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej – przerzucalność na klientów Małgorzata Twarowska-Ratajczak

Dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej - Dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej - przerzucalność na klientów 	Małgorzata Twarowska-Ratajczak

Dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej – przerzucalność na klientów Małgorzata Twarowska-Ratajczak

Opracowanie charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny. Praca jest oparta na trafnie dobranych, zróżnicowanych źródłach, w tym licznych zwartych i artykułowych pozycjach literatury przedmiotu oraz aktach prawa krajowego i unijnego. Autorka zgromadziła obszerny materiał empiryczny, który poddała wieloaspektowym analizom. Podjęte zagadnienie konsekwencji ekonomiczno-finansowych stosowania dodatkowego opodatkowania sektora bankowego opracowano i przedstawiono w sposób oryginalny oraz twórczy. Bez wątpienia będzie to pozycja cenna, która nie tylko wnosi nowe treści do istniejącego stanu wiedzy w rozważanej problematyce, ale również inspiruje do refleksji i dalszej dyskusji naukowej. Publikacja powinna zainteresować środowisko akademickie, zarówno pracowników naukowych zajmujących się tematyką podatkową, jak i studentów różnych kierunków, głównie ekonomicznych. Adresatami książki mogą być również praktycy, w szczególności określeni pracownicy Ministerstwa Finansów oraz członkowie innych władz stanowiących regulacje podatkowe. Z recenzji prof. dr hab. Teresy Famulskiej

Kodeks Spółek Handlowych z komentarzem do zmian Sroga Adam

Kodeks Spolek Handlowych z komentarzem do zmian - Kodeks Spółek Handlowych z komentarzem do zmian	Sroga Adam

Kodeks Spółek Handlowych z komentarzem do zmian Sroga Adam

Czytelnik dowie się z książki: ¦ kiedy mamy do czynienia z grupą spółek, ¦ czym jest „wiążące polecenie” spółki dominującej, ¦ czy rada spółki nadzorczej może żądać dokumentów od spółki zależnej, ¦ kiedy może nastąpić przymusowy wykup akcji lub udziałów wspólników, ¦ czego może żądać rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie transakcji, ¦ jak rozumieć uzasadniony interes spółki. Publikacja „Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian ” to nie tylko komentarz eksperta do zmian wchodzących w życie 13 października 2022 r. i 10 listopada 2023 r., lecz także ujednolicony tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wyróżnieniem konkretnych przepisów i wskazaniem dat, od kiedy zmienione przepisy mają zastosowanie. Tekst został wzbogacony licznymi przykładami, które łatwiej pozwolą zrozumieć konsekwencje zmian przepisów. To przystępne opracowanie, napisane zrozumiałym językiem, pomoże w pracy zarówno prawnikom, jak i osobom niebędącym prawnikami zasiadającym w zarządach i radach nadzorczych spółek. ATUTY PUBLIKACJI: Kompleksowość, prosty język, praktyczne przykłady, zwięzłość.

Prokreacja godna ciąża poród i połóg Prawa kobiet Karkowska Dorota Izdebski Zbigniew Ewa Baum Anna Janik

Prokreacja godna ciaza porod i polog - Prokreacja godna ciąża poród i połóg Prawa kobiet	Karkowska Dorota Izdebski Zbigniew Ewa Baum Anna Janik

Prokreacja godna ciąża poród i połóg Prawa kobiet Karkowska Dorota Izdebski Zbigniew Ewa Baum Anna Janik

Książka prezentuje prawa przysługujące kobiecie-pacjentce, zwracającej się w Polsce o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki prokreacyjnej, ciąży, porodu i połogu. Świadczenia te obejmują m.in: dostęp do bezpłatnej, godnej, pełnej szacunku opieki zdrowotnej, profilaktykę wczesnego rodzicielstwa, wolność wyboru – np. miejsca porodu, prawo do informacji, poszanowanie integralności psychicznej i fizycznej czy prawo do bycia wolną od wszelkich form przemocy i dyskryminacji. Opracowanie zostało przygotowane przez interdyscypinarny zespół autorów – prawników i medyków, specjalistów w zakresie medycznej i prawnej opieki nad kobietą w kontekście prokreacji i opieki okołoporodowej. Autorzy porównali obowiązujące w Polsce regulacje z prawami człowieka przyjętymi w ratyfikowanych międzynarodowych i europejskich umowach oraz konwencjach o prawach człowieka, bazując również na orzecznictwie sądów oraz raportach organizacji pozarządowych i wynikach kontroli NIK. Publikacja przeznaczona jest do prawników praktyków, w tym sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów. Będzie również pomocna pracownikom służby zdrowia, studentom kierunków medycznych, organizacjom pozarządowym zajmującym się prawami kobiet oraz osobom zainteresowanym tą tematyką.

Prawo jako projekt przyszłości

Prawo jako projekt przyszlosci - Prawo jako projekt przyszłości

Prawo jako projekt przyszłości

Książka porusza bardzo istotną tematykę przyszłości prawa. Rozumienie prawa pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom ludzkiej działalności i zagrożeniom, jakie ona niesie. Gdy świat przeżywa wiele kryzysów i konfliktów o różnych podłożach, spojrzenie w przyszłość nabiera nowego znaczenia. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.: • prawo dnia jutrzejszego z perspektywy antropologii filozoficznej oraz ewolucyjnej teorii prawa; • pojęcie sankcji w prawie przyszłości; • prawne aspekty przeciwdziałania dezinformacji w dobie konfliktów i kryzysów; • ewolucja praw zwierząt domowych – oczekiwania społeczne i wyzwania dla prawodawstwa; • standardy prawno-medyczne udzielania teleporad a dobro pacjenta; • prawo pracy wobec zagrożeń współczesnego świata. Artykuły zawarte w monografii powstały na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej, zorganizowanej na Uczelni Łazarskiego przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych, jak i legislatorów.

Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka Marcin Mamiński

Rola samorzadu gminnego w ochronie praw czlowieka - Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka	Marcin Mamiński

Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka Marcin Mamiński

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, np. prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się czy prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter powszechny i przyrodzony, a także niezbywalny, nienaruszalny oraz naturalny. Ochrona praw człowieka stanowi podstawowe zadanie organów administracji publicznej i efektywność działań w tym zakresie jest wyrazem prawidłowego funkcjonowania państwa. Głównie obowiązki te kojarzone są z organami szczebla centralnego. Nie można jednak zapominać, że wiele z nich spoczywa również na jednostkach samorządu terytorialnego. Niniejsza książka przedstawia zagadnienie ochrony praw człowieka w kontekście roli, jaką pełni samorząd gminny. Jej celem jest próba wskazania genezy, wytycznych oraz założeń leżących u podstaw istoty samorządu terytorialnego oraz przede wszystkim gminy. W szczególności odnosi się do wskazania głównych dóbr należnych człowiekowi oraz rozwoju prawa międzynarodowego praw człowieka, które mają niewątpliwie do dziś bardzo duże przełożenie na rozumienie praw człowieka i ich ochrony w gminie. Ponadto autor dokonuje próby klasyfikacji praw i wolności, które mają szczególne znaczenie na szczeblu komunalnym. W dalszej kolejności omawia pozycję ustrojową gminy w Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby w końcu przedstawić szczegółową charakterystykę obowiązków gminy natury pozytywnej i negatywnej w obszarze ochrony praw człowieka.

Umowa o zamówienie publiczne Katarzyna Bełdowska

Umowa o zamowienie publiczne - Umowa o zamówienie publiczne	Katarzyna Bełdowska

Umowa o zamówienie publiczne Katarzyna Bełdowska

Publikacja jest w pełni poświęcona problematyce umowy. Zawarte w niej wskazówki, pozwolą nie tylko na sprawne redagowanie projektu umowy, ale również na efektywną realizację kontraktu oraz osiągnięcie założonego w nim efektu końcowego. Dla zapewnienia przejrzystości przekazu, książka została podzielona na 7 rozdziałów, ułożonych w kolejności odpowiadającej etapom prac nad umową: • pierwsze 3 rozdziały to omówienie wytycznych w zakresie kształtowania postanowień umowy zarówno poprzez teksty teoretyczne, jak i poprzez praktyczne wzory z omówieniem; • w rozdziałach 4-7 omówione zostały aspekty dotyczące umowy na kolejnych etapach realizacji procesu zakupowego i inwestycyjnego. Taki podział z jednej strony zapewnia kompleksowość opracowania, z drugiej zaś, stanowi dla zamawiającego cenny kierunkowskaz do podejmowania kolejnych działań niezbędnych dla ważności i skuteczności umowy o zamówienie publiczne.

Ewolucja i specyfika zawodu radcy prawnego Helios Joanna Jedlecka Wioletta

Ewolucja i specyfika zawodu radcy prawnego - Ewolucja i specyfika zawodu radcy prawnego	Helios Joanna Jedlecka Wioletta

Ewolucja i specyfika zawodu radcy prawnego Helios Joanna Jedlecka Wioletta

Przedstawiona do recenzji praca porusza niezwykle interesujące i aktualne problemy nie tylko z perspektywy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości czy realizacji prawa do sądu, ale może przede wszystkim z perspektywy zwykłego obywatela, który potrzebuje profesjonalnych po-rad prawnych, reprezentacji w sądzie i pomocy przy zawieraniu kontraktów. Monografia odnosi się bowiem do problematyki obecnie najbardziej popularnego w Polsce zawodu prawniczego (i cieszącego się dużą estymą) oraz jego specyfiki – radcy prawnego. Zawód ten przeszedł na przestrzeni lat ogromną ewolucję: od prawnika pracownika (urzędnika) do prawnika przedsiębiorcy, wykonującego zawód zaufania publicznego, a radcowie prawni uzyskali maksymalnie szeroki zakres uprawnień do występowania w sprawach karnych, w charakterze obrońcy włącznie. Fragment recenzji dr. hab. Pawła Kuczmy, prof. UZ

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty

Prawo administracyjne w sluzbie jednostki i wspolnoty - Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty

Publikacja zestawia pogłębione i zróżnicowane przedmiotowo refleksje nad służebną rolą prawa administracyjnego wobec jednostki i jej wspólnot. Została podzielona na cztery części, omawiające: • służebną rolę prawa administracyjnego, • instytucje ogólne prawa administracyjnego i normy ustrojowe w służbie jednostki i wspólnoty, • jednostkę i wspólnotę jako podmioty służby w materialnym prawie administracyjnym, • prawo procesowe w służbie jednostce i wspólnocie. Autorzy nawiązują m.in. do regulacji ustrojowych oraz wybranych instytucji ogólnych prawa administracyjnego związanych bezpośrednio lub pośrednio z kwestią służebności prawa administracyjnego. Omawiają ponadto zagadnienia odnoszące się do różnorodnych aspektów służby człowiekowi. Rozważania zawarte w monografii prowadzą do odpowiedzi na pytania o kształt, cele i funkcje współczesnego prawa administracyjnego. Książka zawiera referaty przygotowane przez uczestników konferencji naukowej zorganizowanej 24 listopada 2021 r. przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorzy opracowania związani są z wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi. Ich rozległa wiedza teoretyczno-prawna uzupełniona jest bogatymi doświadczeniami czerpanymi z pozanaukowej aktywności zawodowej, w tym m.in. z praktyki sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej, czy pracy w orzekających organach kolegialnych administracji. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także przedstawicieli nauki i studentów prawa, administracji, politologii, pracy socjalnej, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. Zainteresuje każdego, kto podlega oddziaływaniu przepisów prawa administracyjnego.