Analiza dyskursu Centrum peryferie 214x300 - Analiza dyskursu Centrum-peryferie - Tomasz Piekot, Marcin Poprawa,,Oblicza komunikacji” to czasopismo naukowe przygotowane w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Najważniejszym celem czasopisma jest wypracowanie zintegrowanych narzędzi pozwalających opisywać wszelkie przejawy i aspekty dyskursu, dlatego w kolejnych tomach przedstawione będą rozważania teoretyczne i wyniki badań specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki akademickie.
W polu autorów znajdują się takie kwestie, jak metodologia badań nad komunikowaniem, ideologizacja języka i innych kodów semiotycznych, mediatyzacja kultury i rzeczywistości społecznej, perswazyjne i manipulacyjne aspekty języka, tekstu i dyskursu.

Do współpracy zapraszamy wszystkich badaczy z kręgu nauk humanistycznych i społecznych gotowych podjąć krytyczną dyskusję nad kulturą i komunikacją.

Leave a Reply