Pomoc społeczna Komentarz do ustawy Magdalena Kasprzak Joanna Nowicka

CENA KSIAZKI 300x150 - Pomoc społeczna Komentarz do ustawy	Magdalena Kasprzak Joanna Nowicka

Pomoc społeczna Komentarz do ustawy Magdalena Kasprzak Joanna Nowicka

Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące regulacje oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, które weszły w życie w 2022 r. Dotyczą one m.in. dodatku osłonowego oraz rozszerzenia katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w placówce. Autorki opisują także zmiany w przepisach dotyczące pracowników socjalnych, wynikające z nowelizacji uchwalonej w roku 2021. Objaśniają też szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które bezpośrednio dotyczą systemu pomocy społecznej i zatrudnionych w nim pracowników. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera liczne odniesienia do przepisów innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które również zostały w nim omówione. Autorki przytaczają także aktualne orzecznictwo, wskazujące obowiązujące linie orzecznicze w sprawach spornych lub budzących istotne wątpliwości interpretacyjne. Całość stanowi praktyczny przewodnik po systemie pomocy społecznej, omawiający m.in.: ? zasady pomocy społecznej, ? podział zadań pomocy społecznej między administrację publiczną – zadania administracji rządowej oraz zadania własne gminy i powiatu, ? instytucje pomocy społecznej, ? formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń. Publikacja z pewnością ułatwi lepsze i szybsze zrozumienie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych. Przede wszystkim jednak usprawni stosowanie tych przepisów oraz rozwiązywanie kwestii spornych. Z tego względu opracowanie to polecamy szczególnie: ? osobom zajmującym się zawodowo pomocą społeczną, ? pracownikom socjalnym, ? pracownikom administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ? prawnikom specjalizującym się w zagadnieniach systemu pomocy społecznej. Dzięki naszej publikacji każda z tych osób bez trudu wdroży w swojej codziennej pracy najnowsze regulacje dotyczące m.in.: ? zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego, ? zmniejszenia okresu pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy, ? umożliwienia zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; ? ustalenia ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, ? wprowadzenia pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie. O AUTORKACH: Magdalena Kasprzak – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej oraz w zakresie systemu pomocy społecznej, wykładowca akademicki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała m.in. w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych. Joanna Nowicka – radca prawny, specjalistka w zakresie prawa finansowego i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy społecznej, a także prawa gospodarczego, w tym prawa antymonopolowego, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej. Jest dyplomowanym prawnym konsultantem projektów finansowanych ze środków unijnych. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!