MlODZI DOROsLI OPUSZCZAJaCY PLACoWKI OPIEKUnCZO WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTePCZE 211x300 - Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	Maria Kolankiewicz Marcin PoncyliuszMłodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze Maria Kolankiewicz Marcin Poncyliusz

Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach programu monitoringu młodych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Fundacja Robinson Crusoe i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, prowadząc warsztaty „Wehikuły Usamodzielnienia”, stworzyli Indeks Samodzielności, który pozwolił na wyodrębnienie problemów w programach usamodzielniania oraz wskazanie osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia. Na tle charakterystyki okresu wczesnej dorosłości i historii instytucji opiekuńczych omówione zostały współczesne przepisy prawne dotyczące usamodzielnienia jako jednego z elementów systemu pieczy zastępczej.

Leave a Reply